tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentJoin :: عطاران

#include <string_ops.h>

تنظیم کنندگان ویژگی اختیاری برای UnsortedSegmentJoin .

خلاصه

صفات عمومی

separator_ = ""
StringPiece

کارکردهای عمومی

Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
جدا کننده برای استفاده در هنگام پیوستن.

صفات عمومی

جدا کننده_

StringPiece tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::separator_ = ""

کارکردهای عمومی

جدا کننده

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

جدا کننده برای استفاده در هنگام پیوستن.

پیش فرض های ""