جریان تنسور:: عملیات:: دسته بندی نشده پیوستن

#include <string_ops.h>

عناصر inputs را بر اساس segment_ids می‌پیوندد.

خلاصه

اتصال رشته را در امتداد بخش های یک تانسور محاسبه می کند. با توجه به segment_ids با رتبه N و data با رتبه N+M :

`output[i, k1...kM] = strings.join([data[j1...jN, k1...kM])`

جایی که اتصال روی همه [j1...jN] است به طوری که segment_ids[j1...jN] = i. رشته ها به ترتیب ردیف اصلی به هم متصل می شوند.

مثلا:

inputs = [['Y', 'q', 'c'], ['Y', '6', '6'], ['p', 'G', 'a']]
output_array = string_ops.unsorted_segment_join(inputs=inputs,
                        segment_ids=[1, 0, 1],
                        num_segments=2,
                        separator=':'))
# output_array ==> [['Y', '6', '6'], ['Y:p', 'q:G', 'c:a']]

inputs = ['this', 'is', 'a', 'test']
output_array = string_ops.unsorted_segment_join(inputs=inputs,
                        segment_ids=[0, 0, 0, 0],
                        num_segments=1,
                        separator=':'))
# output_array ==> ['this:is:a:test']

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی ها: ورودی هایی که باید متصل شوند.
 • segment_ids: تانسوری که شکل آن پیشوند data.shape است. شناسه‌های بخش منفی پشتیبانی نمی‌شوند.
 • num_segments: یک اسکالر.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • جداکننده: جداکننده ای که هنگام اتصال استفاده می شود.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

UnsortedSegmentJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)
UnsortedSegmentJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments, const UnsortedSegmentJoin::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Separator (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: UnsortedSegmentJoin:: Attrs

تنظیم‌کننده ویژگی اختیاری برای UnsortedSegmentJoin .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

دسته بندی نشده پیوستن

 UnsortedSegmentJoin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

دسته بندی نشده پیوستن

 UnsortedSegmentJoin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments,
 const UnsortedSegmentJoin::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

جداکننده

Attrs Separator(
 StringPiece x
)