از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentJoin

#include <string_ops.h>

به عناصر inputs بر اساس segment_ids پیوندد.

خلاصه

اتصال رشته در امتداد بخشهای یک سنسور را محاسبه می کند. داده های segment_ids با رتبه N و data با رتبه N+M :

`output[i, k1...kM] = strings.join([data[j1...jN, k1...kM])`
داده شده است

جایی که پیوستن بیش از همه [j1 ... jN] است به طوری که segment_ids [j1 ... jN] = i. رشته ها به ترتیب عمده ردیف می شوند.

مثلا:

inputs = [['Y', 'q', 'c'], ['Y', '6', '6'], ['p', 'G', 'a']]
output_array = string_ops.unsorted_segment_join(inputs=inputs,
                        segment_ids=[1, 0, 1],
                        num_segments=2,
                        separator=':'))
# output_array ==> [['Y', '6', '6'], ['Y:p', 'q:G', 'c:a']]

inputs = ['this', 'is', 'a', 'test']
output_array = string_ops.unsorted_segment_join(inputs=inputs,
                        segment_ids=[0, 0, 0, 0],
                        num_segments=1,
                        separator=':'))
# output_array ==> ['this:is:a:test']

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی ها: ورودی که باید به آن متصل شود.
 • segment_ids: تنسوری که شکل آن پیشوند data.shape است. شناسه های بخش منفی پشتیبانی نمی شوند.
 • num_segment ها: یک اسکالر.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • جدا کننده: جدا کننده ای که هنگام پیوستن از آن استفاده می شود.

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

UnsortedSegmentJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)
UnsortedSegmentJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments, const UnsortedSegmentJoin::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Separator (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentJoin :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای UnsortedSegmentJoin .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

UnsortedSegmentJoin

 UnsortedSegmentJoin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

UnsortedSegmentJoin

 UnsortedSegmentJoin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments,
 const UnsortedSegmentJoin::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

جدا کننده

Attrs Separator(
 StringPiece x
)