หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การติดตั้งกราฟิก TensorFlow

งานสร้างที่มั่นคง

กราฟิก TensorFlow ขึ้นอยู่กับ TensorFlow 1.13.1 หรือสูงกว่า สนับสนุนการสร้าง TensorFlow (tf-nightly) ทุกคืน

หากต้องการติดตั้ง CPU รุ่นล่าสุดจาก PyPI ให้รันสิ่งต่อไปนี้:

 # Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics
 

และเพื่อติดตั้ง GPU รุ่นล่าสุดให้รัน:

 # Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics-gpu
 

สำหรับความช่วยเหลือในการติดตั้งเพิ่มเติมคำแนะนำในการติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นและ (ทางเลือก) การตั้งค่าสภาพแวดล้อมเสมือนจริงดูที่ คู่มือการติดตั้ง TensorFlow

การติดตั้งจากแหล่ง - macOS / Linux

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตั้งจากแหล่งโดยดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้:

 git clone https://github.com/tensorflow/graphics.git
sh build_pip_pkg.sh
pip install --upgrade dist/*.whl
 

การติดตั้งแพ็คเกจเพิ่มเติม - Linux

ในการใช้ตัวโหลดข้อมูล TensorFlow Graphics EXR จำเป็นต้องติดตั้ง OpenEXR สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการรันคำสั่งต่อไปนี้:

 sudo apt-get install libopenexr-dev
pip install --upgrade OpenEXR