דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

קריאת מאגר PostgreSQL מבית TensorFlow IO

צפה ב- TensorFlow.org הפעל בגוגל קולאב צפה במקור ב- GitHub הורד מחברת

סקירה כללית

מופעים הדרכה זו כיצד ליצורtf.data.Dataset משרת בבסיס הנתונים PostgreSQL, כך נוצר Dataset יכול להיות עבר tf.keras למטרות הכשרה או היסק.

מסד נתונים של SQL הוא מקור נתונים חשוב עבור מדען הנתונים. כאחד ממסדי הנתונים הפתוחים הפתוחים של SQL, PostgreSQL נמצא בשימוש נרחב בארגונים לאחסון נתונים קריטיים ועסקאות בכל הלוח. יצירת Dataset נתונים משרת מסדי נתונים PostgreSQL ישירות ולהעביר את Dataset tf.keras ל- tf.keras לצורך הכשרה או הסקה, יכולה לפשט מאוד את צינור הנתונים ולעזור למדען הנתונים להתמקד בבניית מודלים של למידת מכונה.

התקנה ושימוש

התקן חבילות tensorflow-io הנדרשות והפעל מחדש את זמן הריצה

try:
 %tensorflow_version 2.x
except Exception:
 pass

!pip install -q tensorflow-io

התקן והתקן את PostgreSQL (אופציונלי)

על מנת להדגים את השימוש ב- Google Colab תתקין את שרת PostgreSQL. יש צורך גם בסיסמה ובסיס נתונים ריק.

אם אינך מפעיל מחברת זו ב- Google Colab, או אם אתה מעדיף להשתמש במסד נתונים קיים, דלג על ההתקנה הבאה והמשיך לסעיף הבא.

# Install postgresql server
sudo apt-get -y -qq update
sudo apt-get -y -qq install postgresql
sudo service postgresql start

# Setup a password `postgres` for username `postgres`
sudo -u postgres psql -U postgres -c "ALTER USER postgres PASSWORD 'postgres';"

# Setup a database with name `tfio_demo` to be used
sudo -u postgres psql -U postgres -c 'DROP DATABASE IF EXISTS tfio_demo;'
sudo -u postgres psql -U postgres -c 'CREATE DATABASE tfio_demo;'
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libpq5:amd64.
(Reading database ... 226094 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libpq5_10.14-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking libpq5:amd64 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-client-common.
Preparing to unpack .../1-postgresql-client-common_190ubuntu0.1_all.deb ...
Unpacking postgresql-client-common (190ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-client-10.
Preparing to unpack .../2-postgresql-client-10_10.14-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-client-10 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
Selecting previously unselected package ssl-cert.
Preparing to unpack .../3-ssl-cert_1.0.39_all.deb ...
Unpacking ssl-cert (1.0.39) ...
Selecting previously unselected package postgresql-common.
Preparing to unpack .../4-postgresql-common_190ubuntu0.1_all.deb ...
Adding 'diversion of /usr/bin/pg_config to /usr/bin/pg_config.libpq-dev by postgresql-common'
Unpacking postgresql-common (190ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-10.
Preparing to unpack .../5-postgresql-10_10.14-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-10 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
Selecting previously unselected package postgresql.
Preparing to unpack .../6-postgresql_10+190ubuntu0.1_all.deb ...
Unpacking postgresql (10+190ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package sysstat.
Preparing to unpack .../7-sysstat_11.6.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking sysstat (11.6.1-1ubuntu0.1) ...
Setting up sysstat (11.6.1-1ubuntu0.1) ...

Creating config file /etc/default/sysstat with new version
update-alternatives: using /usr/bin/sar.sysstat to provide /usr/bin/sar (sar) in auto mode
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sysstat.service → /lib/systemd/system/sysstat.service.
Setting up ssl-cert (1.0.39) ...
Setting up libpq5:amd64 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
Setting up postgresql-client-common (190ubuntu0.1) ...
Setting up postgresql-common (190ubuntu0.1) ...
Adding user postgres to group ssl-cert

Creating config file /etc/postgresql-common/createcluster.conf with new version
Building PostgreSQL dictionaries from installed myspell/hunspell packages...
Removing obsolete dictionary files:
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postgresql.service → /lib/systemd/system/postgresql.service.
Setting up postgresql-client-10 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/10/man/man1/psql.1.gz to provide /usr/share/man/man1/psql.1.gz (psql.1.gz) in auto mode
Setting up postgresql-10 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
Creating new PostgreSQL cluster 10/main ...
/usr/lib/postgresql/10/bin/initdb -D /var/lib/postgresql/10/main --auth-local peer --auth-host md5
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.

The database cluster will be initialized with locale "C.UTF-8".
The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
The default text search configuration will be set to "english".

Data page checksums are disabled.

fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/10/main ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default timezone ... Etc/UTC
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok

Success. You can now start the database server using:

  /usr/lib/postgresql/10/bin/pg_ctl -D /var/lib/postgresql/10/main -l logfile start

Ver Cluster Port Status Owner  Data directory       Log file
10 main  5432 down  postgres /var/lib/postgresql/10/main /var/log/postgresql/postgresql-10-main.log
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/10/man/man1/postmaster.1.gz to provide /usr/share/man/man1/postmaster.1.gz (postmaster.1.gz) in auto mode
Setting up postgresql (10+190ubuntu0.1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-21) ...
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1.2) ...
Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10.38) ...
ALTER ROLE
NOTICE: database "tfio_demo" does not exist, skipping
DROP DATABASE
CREATE DATABASE

הגדר משתנים סביבתיים הכרחיים

המשתנים הסביבתיים הבאים מבוססים על הגדרת PostgreSQL בחלק האחרון. אם יש לך הגדרה אחרת או שאתה משתמש במסד נתונים קיים, יש לשנות אותם בהתאם:

%env TFIO_DEMO_DATABASE_NAME=tfio_demo
%env TFIO_DEMO_DATABASE_HOST=localhost
%env TFIO_DEMO_DATABASE_PORT=5432
%env TFIO_DEMO_DATABASE_USER=postgres
%env TFIO_DEMO_DATABASE_PASS=postgres
env: TFIO_DEMO_DATABASE_NAME=tfio_demo
env: TFIO_DEMO_DATABASE_HOST=localhost
env: TFIO_DEMO_DATABASE_PORT=5432
env: TFIO_DEMO_DATABASE_USER=postgres
env: TFIO_DEMO_DATABASE_PASS=postgres

הכן נתונים בשרת PostgreSQL

למטרות הדגמה הדרכה זו תיצור מסד נתונים ותאכלס את מסד הנתונים בכמה נתונים. הנתונים המשמשים במדריך זה הם ממערך הנתונים של איכות האוויר , הזמין במאגר למידה מכונה של UCI .

להלן תצוגה מקדימה של ערכת משנה של מערך הנתונים לאיכות אוויר:

תאריך | זמן | CO (GT) | PT08.S1 (CO) | NMHC (GT) | C6H6 (GT) | PT08.S2 (NMHC) | NOx (GT) | PT08.S3 (NOx) | NO2 (GT) | PT08.S4 (NO2) | PT08.S5 (O3) | T | RH | AH | ---- | ---- | ------ | ----------- | -------- | -------- | --- ---------- | ---- | ---------- | ------- | ------------ | - --------- | - | - | - | 10/03/2004 | 18.00.00 | 2,6 | 1360 | 150 | 11,9 | 1046 | 166 | 1056 | 113 | 1692 | 1268 | 13,6 | 48,9 | 0,7578 | 10/03/2004 | 19.00.00 | 2 | 1292 | 112 | 9,4 | 955 | 103 | 1174 | 92 | 1559 | 972 | 13,3 | 47,7 | 0,7255 | 10/03/2004 | 20.00.00 | 2,2 | 1402 | 88 | 9,0 | 939 | 131 | 1140 | 114 | 1555 | 1074 | 11,9 | 54,0 | 0,7502 | 10/03/2004 | 21.00.00 | 2,2 | 1376 | 80 | 9,2 | 948 | 172 | 1092 | 122 | 1584 | 1203 | 11,0 | 60,0 | 0,7867 | 10/03/2004 | 22.00.00 | 1,6 | 1272 | 51 | 6,5 | 836 | 131 | 1205 | 116 | 1490 | 1110 | 11,2 | 59,6 | 0,7888 |

מידע נוסף על מערך נתוני איכות האוויר ומאגר למידה של מכונות UCI זמין בסעיף הפניות .

כדי לעזור לפשט את הכנת הנתונים, הוכנה גרסת SQL של ​​ערכת הנתונים לאיכות האוויר והיא זמינה כ- AirQualityUCI.sql .

ההצהרה ליצירת הטבלה היא:

CREATE TABLE AirQualityUCI (
 Date DATE,
 Time TIME,
 CO REAL,
 PT08S1 INT,
 NMHC REAL,
 C6H6 REAL,
 PT08S2 INT,
 NOx REAL,
 PT08S3 INT,
 NO2 REAL,
 PT08S4 INT,
 PT08S5 INT,
 T REAL,
 RH REAL,
 AH REAL
);

הפקודות המלאות ליצירת הטבלה במסד נתונים ולאכלוס הנתונים הן:

curl -s -OL https://github.com/tensorflow/io/raw/master/docs/tutorials/postgresql/AirQualityUCI.sql

PGPASSWORD=$TFIO_DEMO_DATABASE_PASS psql -q -h $TFIO_DEMO_DATABASE_HOST -p $TFIO_DEMO_DATABASE_PORT -U $TFIO_DEMO_DATABASE_USER -d $TFIO_DEMO_DATABASE_NAME -f AirQualityUCI.sql

צור מערך נתונים משרת PostgreSQL והשתמש בו ב- TensorFlow

יצירת מערך נתונים משרת PostgreSQL קל כמו להתקשר ל- tfio.experimental.IODataset.from_sql עם tfio.experimental.IODataset.from_sql query endpoint . query היא query SQL עבור עמודות נבחרות בטבלאות וארגומנט endpoint הוא הכתובת ושם מסד הנתונים:

import os
import tensorflow_io as tfio

endpoint="postgresql://{}:{}@{}?port={}&dbname={}".format(
  os.environ['TFIO_DEMO_DATABASE_USER'],
  os.environ['TFIO_DEMO_DATABASE_PASS'],
  os.environ['TFIO_DEMO_DATABASE_HOST'],
  os.environ['TFIO_DEMO_DATABASE_PORT'],
  os.environ['TFIO_DEMO_DATABASE_NAME'],
)

dataset = tfio.experimental.IODataset.from_sql(
  query="SELECT co, pt08s1 FROM AirQualityUCI;",
  endpoint=endpoint)

print(dataset.element_spec)
{'co': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float32, name=None), 'pt08s1': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int32, name=None)}

כפי שניתן היה לראות מהפלט של dataset.element_spec לעיל, האלמנט של Dataset שנוצר הוא אובייקט של פיתון עם שמות העמודות של טבלת מסד הנתונים כמפתחות:

{
 'co': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float32, name=None),
 'pt08s1': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int32, name=None),
}

זה די נוח ליישם פעולות נוספות. לדוגמא, תוכל לבחור בשדה nox וגם no2 Dataset ולחשב את ההפרש:

dataset = tfio.experimental.IODataset.from_sql(
  query="SELECT nox, no2 FROM AirQualityUCI;",
  endpoint=endpoint)

dataset = dataset.map(lambda e: (e['nox'] - e['no2']))

# check only the first 20 record
dataset = dataset.take(20)

print("NOx - NO2:")
for difference in dataset:
 print(difference.numpy())
NOx - NO2:
53.0
11.0
17.0
50.0
15.0
-7.0
-15.0
-14.0
-15.0
0.0
-13.0
-12.0
-14.0
16.0
62.0
28.0
14.0
3.0
9.0
34.0

Dataset הנתונים שנוצר מוכן tf.keras ישירות ל- tf.keras למטרות הכשרה או הסקה כעת.

הפניות

 • דואה, ד 'וגראף, ג' (2019). מאגר למידת מכונה של UCI [ http://archive.ics.uci.edu/ml ]. אירווין, קליפורניה: אוניברסיטת קליפורניה, בית הספר למידע ומדעי המחשב.
 • S. De Vito, E. Massera, M. Piga, L. Martinotto, G. Di Francia, על כיול בשטח של אף אלקטרוני להערכת בנזן בתרחיש ניטור זיהום עירוני, חיישנים ומפעילים B: כימי, כרך 129, גיליון 2, 22 בפברואר 2008, עמודים 750-757, ISSN 0925-4005