หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การอ่านฐานข้อมูล PostgreSQL จาก TensorFlow IO

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub ดาวน์โหลดสมุดบันทึก

ภาพรวม

บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีสร้างtf.data.Dataset จากเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อให้สามารถส่ง Dataset สร้างขึ้นไปยัง tf.keras เพื่อการฝึกอบรมหรือการอนุมานได้

ฐานข้อมูล SQL เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในฐานะหนึ่งในฐานข้อมูล SQL โอเพ่นซอร์สที่ได้รับความนิยมมากที่สุด PostgreSQL ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรเพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงวิจารณ์และข้อมูลธุรกรรมทั่วทั้งกระดาน การสร้าง Dataset จากเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล PostgreSQL โดยตรงและส่งผ่าน Dataset ไปยัง tf.keras สำหรับการฝึกอบรมหรือการอนุมานสามารถลดความซับซ้อนของท่อส่งข้อมูลได้อย่างมากและช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง

การตั้งค่าและการใช้งาน

ติดตั้งแพ็กเกจ tensorflow-io ที่ต้องการและรีสตาร์ทรันไทม์

try:
 %tensorflow_version 2.x
except Exception:
 pass

!pip install -q tensorflow-io

ติดตั้งและตั้งค่า PostgreSQL (ทางเลือก)

ในการสาธิตการใช้งานบน Google Colab คุณจะต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ PostgreSQL จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านและฐานข้อมูลที่ว่างเปล่า

หากคุณไม่ได้ใช้สมุดบันทึกนี้บน Google Colab หรือคุณต้องการใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่โปรดข้ามการตั้งค่าต่อไปนี้และดำเนินการในส่วนถัดไป

# Install postgresql server
sudo apt-get -y -qq update
sudo apt-get -y -qq install postgresql
sudo service postgresql start

# Setup a password `postgres` for username `postgres`
sudo -u postgres psql -U postgres -c "ALTER USER postgres PASSWORD 'postgres';"

# Setup a database with name `tfio_demo` to be used
sudo -u postgres psql -U postgres -c 'DROP DATABASE IF EXISTS tfio_demo;'
sudo -u postgres psql -U postgres -c 'CREATE DATABASE tfio_demo;'
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libpq5:amd64.
(Reading database ... 226094 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libpq5_10.14-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking libpq5:amd64 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-client-common.
Preparing to unpack .../1-postgresql-client-common_190ubuntu0.1_all.deb ...
Unpacking postgresql-client-common (190ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-client-10.
Preparing to unpack .../2-postgresql-client-10_10.14-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-client-10 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
Selecting previously unselected package ssl-cert.
Preparing to unpack .../3-ssl-cert_1.0.39_all.deb ...
Unpacking ssl-cert (1.0.39) ...
Selecting previously unselected package postgresql-common.
Preparing to unpack .../4-postgresql-common_190ubuntu0.1_all.deb ...
Adding 'diversion of /usr/bin/pg_config to /usr/bin/pg_config.libpq-dev by postgresql-common'
Unpacking postgresql-common (190ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-10.
Preparing to unpack .../5-postgresql-10_10.14-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-10 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
Selecting previously unselected package postgresql.
Preparing to unpack .../6-postgresql_10+190ubuntu0.1_all.deb ...
Unpacking postgresql (10+190ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package sysstat.
Preparing to unpack .../7-sysstat_11.6.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking sysstat (11.6.1-1ubuntu0.1) ...
Setting up sysstat (11.6.1-1ubuntu0.1) ...

Creating config file /etc/default/sysstat with new version
update-alternatives: using /usr/bin/sar.sysstat to provide /usr/bin/sar (sar) in auto mode
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sysstat.service → /lib/systemd/system/sysstat.service.
Setting up ssl-cert (1.0.39) ...
Setting up libpq5:amd64 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
Setting up postgresql-client-common (190ubuntu0.1) ...
Setting up postgresql-common (190ubuntu0.1) ...
Adding user postgres to group ssl-cert

Creating config file /etc/postgresql-common/createcluster.conf with new version
Building PostgreSQL dictionaries from installed myspell/hunspell packages...
Removing obsolete dictionary files:
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postgresql.service → /lib/systemd/system/postgresql.service.
Setting up postgresql-client-10 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/10/man/man1/psql.1.gz to provide /usr/share/man/man1/psql.1.gz (psql.1.gz) in auto mode
Setting up postgresql-10 (10.14-0ubuntu0.18.04.1) ...
Creating new PostgreSQL cluster 10/main ...
/usr/lib/postgresql/10/bin/initdb -D /var/lib/postgresql/10/main --auth-local peer --auth-host md5
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.

The database cluster will be initialized with locale "C.UTF-8".
The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
The default text search configuration will be set to "english".

Data page checksums are disabled.

fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/10/main ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default timezone ... Etc/UTC
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok

Success. You can now start the database server using:

  /usr/lib/postgresql/10/bin/pg_ctl -D /var/lib/postgresql/10/main -l logfile start

Ver Cluster Port Status Owner  Data directory       Log file
10 main  5432 down  postgres /var/lib/postgresql/10/main /var/log/postgresql/postgresql-10-main.log
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/10/man/man1/postmaster.1.gz to provide /usr/share/man/man1/postmaster.1.gz (postmaster.1.gz) in auto mode
Setting up postgresql (10+190ubuntu0.1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-21) ...
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1.2) ...
Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10.38) ...
ALTER ROLE
NOTICE: database "tfio_demo" does not exist, skipping
DROP DATABASE
CREATE DATABASE

ตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมที่จำเป็น

ตัวแปรสภาพแวดล้อมต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า PostgreSQL ในส่วนสุดท้าย หากคุณมีการตั้งค่าอื่นหรือคุณกำลังใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ควรเปลี่ยนตาม:

%env TFIO_DEMO_DATABASE_NAME=tfio_demo
%env TFIO_DEMO_DATABASE_HOST=localhost
%env TFIO_DEMO_DATABASE_PORT=5432
%env TFIO_DEMO_DATABASE_USER=postgres
%env TFIO_DEMO_DATABASE_PASS=postgres
env: TFIO_DEMO_DATABASE_NAME=tfio_demo
env: TFIO_DEMO_DATABASE_HOST=localhost
env: TFIO_DEMO_DATABASE_PORT=5432
env: TFIO_DEMO_DATABASE_USER=postgres
env: TFIO_DEMO_DATABASE_PASS=postgres

เตรียมข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ PostgreSQL

เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิตบทช่วยสอนนี้จะสร้างฐานข้อมูลและเติมข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยข้อมูลบางส่วน ข้อมูลที่ใช้ในบทช่วยสอนนี้มาจาก Air Quality Data Set ซึ่งมีให้จาก UCI Machine Learning Repository

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างส่วนย่อยของชุดข้อมูลคุณภาพอากาศ:

วันที่ | เวลา | CO (GT) | PT08.S1 (CO) | NMHC (GT) | C6H6 (GT) | PT08.S2 (NMHC) | NOx (GT) | PT08.S3 (NOx) | NO2 (GT) | PT08.S4 (NO2) | PT08.S5 (O3) | T | RH | AH | ---- | ---- | ------ | ----------- | -------- | -------- | --- ---------- | ---- | ---------- | ------- | ------------ | - --------- | - | - | - | 10/03/2547 | 18.00.00 | 2,6 | 1360 | 150 | 11,9 | 1046 | 166 | 1056 | 113 | 1692 | 1268 | 13,6 | 48,9 | 0,7578 | 10/03/2547 | 19.00.00 | 2 | 1292 | 112 | 9,4 | 955 | 103 | 1174 | 92 | 1559 | 972 | 13,3 | 47,7 | 0,7255 | 10/03/2547 | 20.00.00 | 2,2 | 1402 | 88 | 9,0 | 939 | 131 | 1140 | 114 | 1555 | 1074 | 11,9 | 54,0 | 0,7502 | 10/03/2004 | 21.00.00 | 2,2 | 1376 | 80 | 9,2 | 948 | 172 | 1092 | 122 | 1584 | 1203 | 11,0 | 60,0 | 0,7867 | 10/03/2547 | 22.00.00 | 1,6 | 1272 | 51 | 6,5 | 836 | 131 | 1205 | 116 | 1490 | 1110 | 11,2 | 59,6 | 0,7888 |

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดข้อมูลคุณภาพอากาศและพื้นที่เก็บข้อมูล UCI Machine Learning มีอยู่ในส่วน การอ้างอิง

เพื่อช่วยให้การเตรียมข้อมูลง่ายขึ้นจึงได้จัดเตรียมชุดข้อมูลคุณภาพอากาศเวอร์ชัน sql และพร้อมใช้งานใน รูปแบบ AirQualityUCI.sql

คำสั่งในการสร้างตารางคือ:

CREATE TABLE AirQualityUCI (
 Date DATE,
 Time TIME,
 CO REAL,
 PT08S1 INT,
 NMHC REAL,
 C6H6 REAL,
 PT08S2 INT,
 NOx REAL,
 PT08S3 INT,
 NO2 REAL,
 PT08S4 INT,
 PT08S5 INT,
 T REAL,
 RH REAL,
 AH REAL
);

คำสั่งที่สมบูรณ์ในการสร้างตารางในฐานข้อมูลและเติมข้อมูล ได้แก่ :

curl -s -OL https://github.com/tensorflow/io/raw/master/docs/tutorials/postgresql/AirQualityUCI.sql

PGPASSWORD=$TFIO_DEMO_DATABASE_PASS psql -q -h $TFIO_DEMO_DATABASE_HOST -p $TFIO_DEMO_DATABASE_PORT -U $TFIO_DEMO_DATABASE_USER -d $TFIO_DEMO_DATABASE_NAME -f AirQualityUCI.sql

สร้างชุดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ PostgreSQL และใช้ใน TensorFlow

การสร้างชุดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ PostgreSQL นั้นง่ายพอ ๆ กับการเรียก tfio.experimental.IODataset.from_sql ด้วยอาร์กิวเมนต์ query และ endpoint query คือ query SQL สำหรับคอลัมน์ที่เลือกในตารางและอาร์กิวเมนต์ endpoint คือที่อยู่และชื่อฐานข้อมูล:

import os
import tensorflow_io as tfio

endpoint="postgresql://{}:{}@{}?port={}&dbname={}".format(
  os.environ['TFIO_DEMO_DATABASE_USER'],
  os.environ['TFIO_DEMO_DATABASE_PASS'],
  os.environ['TFIO_DEMO_DATABASE_HOST'],
  os.environ['TFIO_DEMO_DATABASE_PORT'],
  os.environ['TFIO_DEMO_DATABASE_NAME'],
)

dataset = tfio.experimental.IODataset.from_sql(
  query="SELECT co, pt08s1 FROM AirQualityUCI;",
  endpoint=endpoint)

print(dataset.element_spec)
{'co': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float32, name=None), 'pt08s1': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int32, name=None)}

ดังที่คุณเห็นจากผลลัพธ์ของ dataset.element_spec ด้านบนองค์ประกอบของ Dataset สร้างขึ้นคือวัตถุ python dict ที่มีชื่อคอลัมน์ของตารางฐานข้อมูลเป็นคีย์:

{
 'co': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float32, name=None),
 'pt08s1': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int32, name=None),
}

ค่อนข้างสะดวกในการใช้การดำเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกทั้ง nox และ no2 ของ Dataset และคำนวณความแตกต่าง:

dataset = tfio.experimental.IODataset.from_sql(
  query="SELECT nox, no2 FROM AirQualityUCI;",
  endpoint=endpoint)

dataset = dataset.map(lambda e: (e['nox'] - e['no2']))

# check only the first 20 record
dataset = dataset.take(20)

print("NOx - NO2:")
for difference in dataset:
 print(difference.numpy())
NOx - NO2:
53.0
11.0
17.0
50.0
15.0
-7.0
-15.0
-14.0
-15.0
0.0
-13.0
-12.0
-14.0
16.0
62.0
28.0
14.0
3.0
9.0
34.0

Dataset สร้างขึ้นพร้อมที่จะส่งต่อไปยัง tf.keras โดยตรงสำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมหรือการอนุมานในขณะนี้

อ้างอิง

 • Dua, D. และ Graff, C. (2019). UCI Machine Learning Repository [ http://archive.ics.uci.edu/ml ] Irvine, CA: University of California, School of Information and Computer Science
 • S. De Vito, E.Masssera, M. Piga, L. Martinotto, G. Di Francia ในการสอบเทียบจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประมาณค่าเบนซินในสถานการณ์การตรวจสอบมลพิษในเมืองเซ็นเซอร์และตัวกระตุ้น B: สารเคมีเล่ม 129 ฉบับที่ 2, 22 กุมภาพันธ์ 2551, หน้า 750-757, ISSN 0925-4005