سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

مدل های عملکرد جمع مشبک TF

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

بررسی اجمالی

TFL Premade Aggregate Function Models روشهای ساده و سریع برای ساخت TFL نمونه های tf.keras.model برای یادگیری توابع پیچیده جمع است. این راهنما مراحل مورد نیاز برای ساخت یک مدل عملکرد تجمعی TFL Premade و آموزش / آزمایش آن را مشخص می کند.

برپایی

نصب بسته TF Lattice:

pip install -q tensorflow-lattice pydot

وارد کردن بسته های مورد نیاز:

import tensorflow as tf

import collections
import logging
import numpy as np
import pandas as pd
import sys
import tensorflow_lattice as tfl
logging.disable(sys.maxsize)

بارگیری مجموعه داده های پازل:

train_dataframe = pd.read_csv(
  'https://raw.githubusercontent.com/wbakst/puzzles_data/master/train.csv')
train_dataframe.head()
test_dataframe = pd.read_csv(
  'https://raw.githubusercontent.com/wbakst/puzzles_data/master/test.csv')
test_dataframe.head()

استخراج و تبدیل ویژگی ها و برچسب ها

# Features:
# - star_rating    rating out of 5 stars (1-5)
# - word_count    number of words in the review
# - is_amazon     1 = reviewed on amazon; 0 = reviewed on artifact website
# - includes_photo  if the review includes a photo of the puzzle
# - num_helpful    number of people that found this review helpful
# - num_reviews    total number of reviews for this puzzle (we construct)
#
# This ordering of feature names will be the exact same order that we construct
# our model to expect.
feature_names = [
  'star_rating', 'word_count', 'is_amazon', 'includes_photo', 'num_helpful',
  'num_reviews'
]
def extract_features(dataframe, label_name):
 # First we extract flattened features.
 flattened_features = {
   feature_name: dataframe[feature_name].values.astype(float)
   for feature_name in feature_names[:-1]
 }

 # Construct mapping from puzzle name to feature.
 star_rating = collections.defaultdict(list)
 word_count = collections.defaultdict(list)
 is_amazon = collections.defaultdict(list)
 includes_photo = collections.defaultdict(list)
 num_helpful = collections.defaultdict(list)
 labels = {}

 # Extract each review.
 for i in range(len(dataframe)):
  row = dataframe.iloc[i]
  puzzle_name = row['puzzle_name']
  star_rating[puzzle_name].append(float(row['star_rating']))
  word_count[puzzle_name].append(float(row['word_count']))
  is_amazon[puzzle_name].append(float(row['is_amazon']))
  includes_photo[puzzle_name].append(float(row['includes_photo']))
  num_helpful[puzzle_name].append(float(row['num_helpful']))
  labels[puzzle_name] = float(row[label_name])

 # Organize data into list of list of features.
 names = list(star_rating.keys())
 star_rating = [star_rating[name] for name in names]
 word_count = [word_count[name] for name in names]
 is_amazon = [is_amazon[name] for name in names]
 includes_photo = [includes_photo[name] for name in names]
 num_helpful = [num_helpful[name] for name in names]
 num_reviews = [[len(ratings)] * len(ratings) for ratings in star_rating]
 labels = [labels[name] for name in names]

 # Flatten num_reviews
 flattened_features['num_reviews'] = [len(reviews) for reviews in num_reviews]

 # Convert data into ragged tensors.
 star_rating = tf.ragged.constant(star_rating)
 word_count = tf.ragged.constant(word_count)
 is_amazon = tf.ragged.constant(is_amazon)
 includes_photo = tf.ragged.constant(includes_photo)
 num_helpful = tf.ragged.constant(num_helpful)
 num_reviews = tf.ragged.constant(num_reviews)
 labels = tf.constant(labels)

 # Now we can return our extracted data.
 return (star_rating, word_count, is_amazon, includes_photo, num_helpful,
     num_reviews), labels, flattened_features
train_xs, train_ys, flattened_features = extract_features(train_dataframe, 'Sales12-18MonthsAgo')
test_xs, test_ys, _ = extract_features(test_dataframe, 'SalesLastSixMonths')
# Let's define our label minimum and maximum.
min_label, max_label = float(np.min(train_ys)), float(np.max(train_ys))
min_label, max_label = float(np.min(train_ys)), float(np.max(train_ys))

تنظیم مقادیر پیش فرض مورد استفاده برای آموزش در این راهنما:

LEARNING_RATE = 0.1
BATCH_SIZE = 128
NUM_EPOCHS = 500
MIDDLE_DIM = 3
MIDDLE_LATTICE_SIZE = 2
MIDDLE_KEYPOINTS = 16
OUTPUT_KEYPOINTS = 8

پیکربندی های ویژگی

تنظیمات ویژگی و تنظیمات هر ویژگی با استفاده از tfl.configs.FeatureConfig تنظیم می شوند . پیکربندی های ویژگی شامل محدودیت های یکنواختی ، نظم در هر ویژگی (به tfl.configs.RegularizerConfig مراجعه کنید) و اندازه های شبکه برای مدل های شبکه.

توجه داشته باشید که باید پیکربندی ویژگی را برای هر ویژگی که می خواهیم مدل ما آن را تشخیص دهد ، کاملاً مشخص کنیم. در غیر این صورت مدل هیچ راهی برای دانستن وجود چنین ویژگی نخواهد داشت. برای مدلهای تجمیع ، این ویژگیها بصورت خودکار در نظر گرفته شده و بصورت ناهموار مورد استفاده قرار می گیرند.

محاسبه Quantiles

اگرچه تنظیمات پیش فرض pwl_calibration_input_keypoints در tfl.configs.FeatureConfig "quantiles" است ، اما برای مدل های پیش ساخته ما باید دستی کلیدهای ورودی را تعریف کنیم. برای انجام این کار ، ما ابتدا عملکرد کمکی خود را برای محاسبه مقادیر کمی تعریف می کنیم.

def compute_quantiles(features,
           num_keypoints=10,
           clip_min=None,
           clip_max=None,
           missing_value=None):
 # Clip min and max if desired.
 if clip_min is not None:
  features = np.maximum(features, clip_min)
  features = np.append(features, clip_min)
 if clip_max is not None:
  features = np.minimum(features, clip_max)
  features = np.append(features, clip_max)
 # Make features unique.
 unique_features = np.unique(features)
 # Remove missing values if specified.
 if missing_value is not None:
  unique_features = np.delete(unique_features,
                np.where(unique_features == missing_value))
 # Compute and return quantiles over unique non-missing feature values.
 return np.quantile(
   unique_features,
   np.linspace(0., 1., num=num_keypoints),
   interpolation='nearest').astype(float)

تعریف تنظیمات ویژگی ما

اکنون که می توانیم مقدارهای خود را محاسبه کنیم ، برای هر ویژگی یک پیکربندی ویژگی را تعریف می کنیم که می خواهیم مدل ما به عنوان ورودی آن باشد.

# Feature configs are used to specify how each feature is calibrated and used.
feature_configs = [
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='star_rating',
    lattice_size=2,
    monotonicity='increasing',
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    pwl_calibration_input_keypoints=compute_quantiles(
      flattened_features['star_rating'], num_keypoints=5),
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='word_count',
    lattice_size=2,
    monotonicity='increasing',
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    pwl_calibration_input_keypoints=compute_quantiles(
      flattened_features['word_count'], num_keypoints=5),
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='is_amazon',
    lattice_size=2,
    num_buckets=2,
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='includes_photo',
    lattice_size=2,
    num_buckets=2,
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='num_helpful',
    lattice_size=2,
    monotonicity='increasing',
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    pwl_calibration_input_keypoints=compute_quantiles(
      flattened_features['num_helpful'], num_keypoints=5),
    # Larger num_helpful indicating more trust in star_rating.
    reflects_trust_in=[
      tfl.configs.TrustConfig(
        feature_name="star_rating", trust_type="trapezoid"),
    ],
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='num_reviews',
    lattice_size=2,
    monotonicity='increasing',
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    pwl_calibration_input_keypoints=compute_quantiles(
      flattened_features['num_reviews'], num_keypoints=5),
  )
]

مدل عملکرد جمع

برای ساخت یک مدل پیش ساخته TFL ، ابتدا از tfl.configs یک پیکربندی مدل بسازید . یک مدل تابع جمع با استفاده از tfl.configs.AggregateFunctionConfig ساخته شده است . این کالیبراسیون قطعه ای و خطی و طبقه ای را اعمال می کند و به دنبال آن یک مدل شبکه ای در هر بعد از ورودی ناهموار ارائه می دهد. سپس یک لایه تجمع روی خروجی برای هر بعد اعمال می کند. سپس با یک کالیبراسیون قطعه ای-خطی خروجی اختیاری دنبال می شود.

# Model config defines the model structure for the aggregate function model.
aggregate_function_model_config = tfl.configs.AggregateFunctionConfig(
  feature_configs=feature_configs,
  middle_dimension=MIDDLE_DIM,
  middle_lattice_size=MIDDLE_LATTICE_SIZE,
  middle_calibration=True,
  middle_calibration_num_keypoints=MIDDLE_KEYPOINTS,
  middle_monotonicity='increasing',
  output_min=min_label,
  output_max=max_label,
  output_calibration=True,
  output_calibration_num_keypoints=OUTPUT_KEYPOINTS,
  output_initialization=np.linspace(
    min_label, max_label, num=OUTPUT_KEYPOINTS))
# An AggregateFunction premade model constructed from the given model config.
aggregate_function_model = tfl.premade.AggregateFunction(
  aggregate_function_model_config)
# Let's plot our model.
tf.keras.utils.plot_model(
  aggregate_function_model, show_layer_names=False, rankdir='LR')

png

خروجی هر لایه تجمع میانگین خروجی شبکه کالیبره شده روی ورودی های پارچه ای است. در اینجا مدل استفاده شده در اولین لایه تجمع وجود دارد:

aggregation_layers = [
  layer for layer in aggregate_function_model.layers
  if isinstance(layer, tfl.layers.Aggregation)
]
tf.keras.utils.plot_model(
  aggregation_layers[0].model, show_layer_names=False, rankdir='LR')

png

اکنون ، مانند هر مدل tf.keras دیگر ، ما مدل را با داده های خود کامپایل و متناسب می کنیم.

aggregate_function_model.compile(
  loss='mae',
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE))
aggregate_function_model.fit(
  train_xs, train_ys, epochs=NUM_EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=False)
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7fee7d3033c8>

پس از آموزش مدل خود ، می توانیم آن را در مجموعه آزمایشات خود ارزیابی کنیم.

print('Test Set Evaluation...')
print(aggregate_function_model.evaluate(test_xs, test_ys))
Test Set Evaluation...
7/7 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 53.4633
53.4632682800293