หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ML ที่ยืดหยุ่นควบคุมและตีความได้ด้วยโมเดลที่ใช้ตาข่าย

import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_lattice as tfl

model = tf.keras.models.Sequential()
model.add(
  tfl.layers.ParallelCombination([
    # Monotonic piece-wise linear calibration with bounded output
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      input_keypoints=np.linspace(1., 5., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=1.0),
    # Diminishing returns
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      convexity='concave',
      input_keypoints=np.linspace(0., 200., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=2.0),
    # Partially monotonic categorical calibration: calib(0) <= calib(1)
    tfl.layers.CategoricalCalibration(
      num_buckets=4,
      output_min=0.0,
      output_max=1.0,
      monotonicities=[(0, 1)]),
  ]))
model.add(
  tfl.layers.Lattice(
    lattice_size=[2, 3, 2],
    monotonicities=['increasing', 'increasing', 'increasing'],
    # Trust: model is more responsive to input 0 if input 1 increases
    edgeworth_trusts=(0, 1, 'positive')))
model.compile(...)

TensorFlow Lattice is a library that implements constrained and interpretable lattice based models. The library enables you to inject domain knowledge into the learning process through common-sense or policy-driven shape constraints. This is done using a collection of Keras layers that can satisfy constraints such as monotonicity, convexity and how features interact. The library also provides easy to setup premade models and canned estimators.

With TF Lattice you can use domain knowledge to better extrapolate to the parts of the input space not covered by the training dataset. This helps avoid unexpected model behaviour when the serving distribution is different from the training distribution.