مشخصات کوانتیزاسیون 8 بیتی TensorFlow Lite

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

سند زیر مشخصات طرح کوانتیزاسیون 8 بیتی TensorFlow Lite را تشریح می کند. این برای کمک به توسعه دهندگان سخت افزار در ارائه پشتیبانی سخت افزاری برای استنتاج با مدل های کوانتیزه TensorFlow Lite در نظر گرفته شده است.

خلاصه مشخصات

ما در حال ارائه مشخصات هستیم و تنها در صورت رعایت مشخصات می توانیم برخی از ضمانت های رفتار را ارائه دهیم. همچنین می‌دانیم که سخت‌افزارهای مختلف ممکن است اولویت‌ها و محدودیت‌هایی داشته باشند که ممکن است باعث انحرافات جزئی در هنگام پیاده‌سازی مشخصات شوند که منجر به پیاده‌سازی‌هایی می‌شود که کمی دقیق نیستند. در حالی که ممکن است در اکثر موارد قابل قبول باشد (و ما مجموعه ای از تست ها را ارائه خواهیم داد که تا حد دانش ما شامل تحمل به ازای هر عملیات است که از چندین مدل جمع آوری کرده ایم)، ماهیت یادگیری ماشین (و یادگیری عمیق در رایج ترین آنها) مورد) ارائه ضمانت های سخت را غیرممکن می کند.

کوانتیزه سازی 8 بیتی با استفاده از فرمول زیر مقادیر ممیز شناور را تقریب می زند.

\[real\_value = (int8\_value - zero\_point) \times scale\]

میانگین پستها در طول محور (با نام مستعار در هر کانال در عملیات تبدیل) یا هر تانسور وزن ها توسط نمایندگی int8 دو ارزش های مکمل در محدوده [-127, 127] با نقطه صفر را به 0. فعال پستها در طول-تانسور برابر / ورودی ها توسط نمایندگی int8 دو ارزش های مکمل در محدوده [-128, 127] ، با یک نقطه صفر در محدوده [-128, 127] .

استثناهای دیگری برای عملیات خاص وجود دارد که در زیر مستند شده است.

عدد صحیح امضا شده در مقابل عدد صحیح بدون علامت

TensorFlow آرشیو تدریج خواهد شد قالب در درجه اول اولویت بندی و دانه برای int8 تدریج برای 8 بیتی است. این است که برای راحتی از کوانتیزاسیون متقارن که توسط نقطه صفر نشان به 0. علاوه بر این بسیاری از پایانه (Backend) برابر داشته باشند بهینه سازی های اضافی برای int8xint8 تجمع.

هر محور در مقابل هر تانسور

کوانتیزاسیون هر تانسور به این معنی است که در هر تانسور یک مقیاس و/یا نقطه صفر وجود خواهد داشت. میانگین پستها در طول محور یعنی تدریج که وجود خواهد داشت یک مقیاس و / یا zero_point در هر تکه quantized_dimension . بعد کوانتیزه ابعاد شکل تانسور را مشخص می کند که مقیاس ها و نقاط صفر با آن مطابقت دارند. به عنوان مثال، یک تانسور t ، با dims=[4, 3, 2, 1] با پارامترهای تدریج: scale=[1.0, 2.0, 3.0] ، zero_point=[1, 2, 3] ، quantization_dimension=1 خواهد شد در سراسر کوانتیزه بعد دوم از t :

t[:, 0, :, :] will have scale[0]=1.0, zero_point[0]=1
t[:, 1, :, :] will have scale[1]=2.0, zero_point[1]=2
t[:, 2, :, :] will have scale[2]=3.0, zero_point[2]=3

اغلب، quantized_dimension است output_channel از وزن پیچش، اما در تئوری می توان آن را بعد که مربوط به هر نقطه کالا در اجرای کرنل، اجازه می دهد دانه دانه تدریج بیشتر بدون پیامدهای عملکرد. این پیشرفت های زیادی در دقت دارد.

TFLite دارای پشتیبانی از هر محور برای تعداد فزاینده ای از عملیات است. در زمان تهیه این سند، پشتیبانی از Conv2d و DepthwiseConv2d وجود دارد.

متقارن در مقابل نامتقارن

فعال نامتقارن هستند: آنها هر جایی می تواند نقطه صفر خود را در امضا کرده اند int8 وسیعی [-128, 127] . بسیاری از فعال‌سازی‌ها ماهیت نامتقارن دارند و نقطه صفر راهی نسبتاً ارزان برای رسیدن به یک بیت دودویی اضافی از دقت است. از آنجایی که فعال‌سازی‌ها فقط در وزن‌های ثابت ضرب می‌شوند، مقدار ثابت نقطه صفر را می‌توان به شدت بهینه کرد.

وزن ها متقارن هستند: مجبور به داشتن نقطه صفر برابر با 0 هستند. مقادیر وزن در مقادیر ورودی پویا و فعال سازی ضرب می شوند. این بدان معناست که ضرب نقطه صفر وزن با مقدار فعال سازی هزینه زمان اجرا اجتناب ناپذیری دارد. با اعمال نقطه صفر 0 می توانیم از این هزینه جلوگیری کنیم.

شرح ریاضی: این شبیه به بخش 2.3 در آرشیو: 1712.05877 ، به جز این تفاوت که ما اجازه می دهد مقادیر مقیاس در هر محور باشد. این به آسانی به شرح زیر تعمیم می یابد:

\(A\) است \(m \times n\) ماتریس فعال کوانتیده.
\(B\) است \(n \times p\) ماتریس وزن تدریجی.
در نظر بگیرید ضرب \(j\)هفتم ردیف از \(A\)، \(a_j\) توسط \(k\)هفتم ستون\(B\)، \(b_k\)، هر دو از طول \(n\). مقادیر عدد صحیح کوانتیزه شده و صفر امتیاز مقادیر \(q_a\)، \(z_a\) و \(q_b\)، \(z_b\) است.

\[a_j \cdot b_k = \sum_{i=0}^{n} a_{j}^{(i)} b_{k}^{(i)} = \sum_{i=0}^{n} (q_{a}^{(i)} - z_a) (q_{b}^{(i)} - z_b) = \sum_{i=0}^{n} q_{a}^{(i)} q_{b}^{(i)} - \sum_{i=0}^{n} q_{a}^{(i)} z_b - \sum_{i=0}^{n} q_{b}^{(i)} z_a + \sum_{i=0}^{n} z_a z_b\]

\(\sum_{i=0}^{n} q_{a}^{(i)} q_{b}^{(i)}\) مدت اجتناب ناپذیر است از آن انجام محصول از نقطه ارزش ورودی و مقدار وزن است.

\(\sum_{i=0}^{n} q_{b}^{(i)} z_a\) و \(\sum_{i=0}^{n} z_a z_b\) شرایط هستند تا از ثابت که همان در هر فراخوانی استنتاج باقی می ماند، و به این ترتیب می توان از پیش محاسبه شده است.

\(\sum_{i=0}^{n} q_{a}^{(i)} z_b\) مدت نیاز به محاسبه شود هر استنتاج از فعال سازی تغییر هر استنتاج است. با متقارن بودن وزن ها می توانیم هزینه این اصطلاح را حذف کنیم.

مشخصات اپراتور کوانتیزه int8

در زیر ما الزامات کوانتیزاسیون هسته‌های int8 tflite را شرح می‌دهیم:

ADD
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

AVERAGE_POOL_2D
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

CONCATENATION
 Input ...:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

CONV_2D
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1 (Weight):
  data_type : int8
  range   : [-127, 127]
  granularity: per-axis (dim = 0)
  restriction: zero_point = 0
 Input 2 (Bias):
  data_type : int32
  range   : [int32_min, int32_max]
  granularity: per-axis
  restriction: (scale, zero_point) = (input0_scale * input1_scale[...], 0)
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

DEPTHWISE_CONV_2D
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1 (Weight):
  data_type : int8
  range   : [-127, 127]
  granularity: per-axis (dim = 3)
  restriction: zero_point = 0
 Input 2 (Bias):
  data_type : int32
  range   : [int32_min, int32_max]
  granularity: per-axis
  restriction: (scale, zero_point) = (input0_scale * input1_scale[...], 0)
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

FULLY_CONNECTED
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1 (Weight):
  data_type : int8
  range   : [-127, 127]
  granularity: per-tensor
  restriction: zero_point = 0
 Input 2 (Bias):
  data_type : int32
  range   : [int32_min, int32_max]
  granularity: per-tensor
  restriction: (scale, zero_point) = (input0_scale * input1_scale[...], 0)
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

L2_NORMALIZATION
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
  restriction: (scale, zero_point) = (1.0 / 128.0, 0)

LOGISTIC
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
  restriction: (scale, zero_point) = (1.0 / 256.0, -128)

MAX_POOL_2D
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

MUL
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

RESHAPE
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

RESIZE_BILINEAR
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

SOFTMAX
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
  restriction: (scale, zero_point) = (1.0 / 256.0, -128)

SPACE_TO_DEPTH
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

TANH
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
  restriction: (scale, zero_point) = (1.0 / 128.0, 0)

PAD
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

GATHER
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

BATCH_TO_SPACE_ND
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

SPACE_TO_BATCH_ND
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

TRANSPOSE
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

MEAN
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

SUB
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

SUM
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

SQUEEZE
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

LOG_SOFTMAX
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
  restriction: (scale, zero_point) = (16.0 / 256.0, 127)

MAXIMUM
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

ARG_MAX
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

MINIMUM
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

LESS
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

PADV2
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

GREATER
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

GREATER_EQUAL
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

LESS_EQUAL
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

SLICE
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 restriction: Input and outputs must all have same scale/zero_point

EQUAL
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

NOT_EQUAL
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Input 1:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

SHAPE
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

QUANTIZE (Requantization)
 Input 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor
 Output 0:
  data_type : int8
  range   : [-128, 127]
  granularity: per-tensor

منابع

arXiv:1712.05877