این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

یادگیری ساختاری عصبی را نصب کنید

روش های مختلفی برای تنظیم محیط شما برای استفاده از یادگیری ساختاری عصبی (NSL) در TensorFlow وجود دارد:

 • ساده ترین روش برای یادگیری و استفاده از NSL نیازی به نصب ندارد: آموزش NSL را مستقیماً با استفاده از Google Colaboratory در مرورگر خود اجرا کنید.
 • برای استفاده از NSL بر روی یک ماشین محلی، نصب بسته NSL با پایتون pip مدیر بسته.
 • اگر یک پیکربندی ماشین منحصر به فرد دارید ، NSL را از منبع تهیه کنید.

آموزش ساختاری عصبی را با استفاده از pip نصب کنید

1. محیط توسعه پایتون را نصب کنید.

در اوبونتو:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

در macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. ایجاد یک محیط مجازی.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

3. TensorFlow را نصب کنید

پشتیبانی CPU:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

پشتیبانی GPU:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

4- بسته pip Neural Structured Learning را نصب کنید.

pip install --upgrade neural_structured_learning

5. (اختیاری) یادگیری ساختاری عصبی.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"

بسته پیپ یادگیری ساختاری عصبی را بسازید

1. محیط توسعه پایتون را نصب کنید.

در اوبونتو:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

در macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. Bazel را نصب کنید.

Bazel را نصب کنید ، ابزاری برای استفاده از تلفیق یادگیری ساختاری عصبی است.

3. مخزن یادگیری ساختاری عصبی را کلون کنید.

git clone https://github.com/tensorflow/neural-structured-learning.git

4- ایجاد یک محیط مجازی.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

5. Tensorflow را نصب کنید

توجه داشته باشید که NSL به نسخه TensorFlow 1.15 یا بالاتر نیاز دارد. NSL همچنین از TensorFlow 2.0 پشتیبانی می کند.

پشتیبانی CPU:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

پشتیبانی GPU:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

6. وابستگی های یادگیری ساختاری عصبی را نصب کنید.

cd neural-structured-learning
pip install --requirement neural_structured_learning/requirements.txt

7. آموزش اختیاری واحد آموزش ساختاری عصبی.

bazel test //neural_structured_learning/...

8- بسته پیپ را بسازید.

python setup.py bdist_wheel --universal --dist-dir="./wheel"

9. بسته بسته را نصب کنید.

pip install --upgrade ./wheel/neural_structured_learning*.whl

10- یادگیری ساختاری عصبی را آزمایش کنید.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"