Các chỉ báo công bằng trên Nhúng văn bản TF-Hub

Xem trên TensorFlow.org Chạy trong Google Colab Xem trên GitHub Tải xuống sổ ghi chép Xem mô hình TF Hub

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng chỉ số Công bằng để đánh giá embeddings từ TF Hub . Máy tính xách tay này sử dụng Civil Bình luận tập dữ liệu .

Thành lập

Cài đặt các thư viện cần thiết.

!pip install -q -U pip==20.2

!pip install fairness-indicators \
 "absl-py==0.12.0" \
 "pyarrow==2.0.0" \
 "apache-beam==2.34.0" \
 "avro-python3==1.9.1"

Nhập các thư viện bắt buộc khác.

import os
import tempfile
import apache_beam as beam
from datetime import datetime
import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub
import tensorflow_model_analysis as tfma
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.view import widget_view
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.post_export_metrics import fairness_indicators
from fairness_indicators import example_model
from fairness_indicators.tutorial_utils import util
ERROR: 
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/apache_beam/io/gcp/bigquery.py", line 341, in <module>
  import google.cloud.bigquery_storage_v1 as bq_storage
ModuleNotFoundError: No module named 'google.cloud.bigquery_storage_v1'

Dataset

Trong máy tính xách tay này, bạn làm việc với dân Bình luận tập dữ liệu , trong đó có khoảng 2 triệu ý kiến công chúng được công bố bởi các dân Bình luận nền tảng vào năm 2017 cho nghiên cứu liên tục. Nỗ lực này được tài trợ bởi Jigsaw, người đã tổ chức các cuộc thi trên Kaggle để giúp phân loại các bình luận độc hại cũng như giảm thiểu sự thiên vị người mẫu ngoài ý muốn.

Mỗi nhận xét văn bản riêng lẻ trong tập dữ liệu có một nhãn độc hại, với nhãn là 1 nếu nhận xét là độc hại và 0 nếu nhận xét không độc. Trong dữ liệu, một tập hợp con các nhận xét được gắn nhãn với nhiều thuộc tính nhận dạng, bao gồm các danh mục về giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo và chủng tộc hoặc sắc tộc.

Chuẩn bị dữ liệu

TensorFlow phân tích tính năng từ dữ liệu sử dụng tf.io.FixedLenFeaturetf.io.VarLenFeature . Vạch ra tính năng đầu vào, tính năng đầu ra và tất cả các tính năng cắt lát khác mà bạn quan tâm.

BASE_DIR = tempfile.gettempdir()

# The input and output features of the classifier
TEXT_FEATURE = 'comment_text'
LABEL = 'toxicity'

FEATURE_MAP = {
  # input and output features
  LABEL: tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32),
  TEXT_FEATURE: tf.io.FixedLenFeature([], tf.string),

  # slicing features
  'sexual_orientation': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'gender': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'religion': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'race': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'disability': tf.io.VarLenFeature(tf.string)
}

IDENTITY_TERMS = ['gender', 'sexual_orientation', 'race', 'religion', 'disability']

Theo mặc định, sổ ghi chép tải xuống phiên bản được xử lý trước của tập dữ liệu này, nhưng bạn có thể sử dụng tập dữ liệu gốc và chạy lại các bước xử lý nếu muốn.

Trong tập dữ liệu ban đầu, mỗi nhận xét được gắn nhãn với tỷ lệ phần trăm người đánh giá tin rằng nhận xét tương ứng với một danh tính cụ thể. Ví dụ, một lời nhận xét có thể được dán nhãn với những điều sau đây: { male: 0.3, female: 1.0, transgender: 0.0, heterosexual: 0.8, homosexual_gay_or_lesbian: 1.0 } .

Bước xử lý nhóm danh tính theo danh mục (giới tính, định hướng tình dục, v.v.) và loại bỏ danh tính có điểm nhỏ hơn 0,5. Vì vậy, ví dụ trên sẽ được chuyển đổi thành như sau: của những người xếp hạng tin rằng một nhận xét tương ứng với một danh tính cụ thể. Ví dụ, bình luận trên sẽ được dán nhãn với những điều sau đây: { gender: [female], sexual_orientation: [heterosexual, homosexual_gay_or_lesbian] }

Tải xuống tập dữ liệu.

download_original_data = False

if download_original_data:
 train_tf_file = tf.keras.utils.get_file('train_tf.tfrecord',
                     'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/train_tf.tfrecord')
 validate_tf_file = tf.keras.utils.get_file('validate_tf.tfrecord',
                       'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/validate_tf.tfrecord')

 # The identity terms list will be grouped together by their categories
 # (see 'IDENTITY_COLUMNS') on threshold 0.5. Only the identity term column,
 # text column and label column will be kept after processing.
 train_tf_file = util.convert_comments_data(train_tf_file)
 validate_tf_file = util.convert_comments_data(validate_tf_file)

else:
 train_tf_file = tf.keras.utils.get_file('train_tf_processed.tfrecord',
                     'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/train_tf_processed.tfrecord')
 validate_tf_file = tf.keras.utils.get_file('validate_tf_processed.tfrecord',
                       'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/validate_tf_processed.tfrecord')
Downloading data from https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/train_tf_processed.tfrecord
488161280/488153424 [==============================] - 2s 0us/step
488169472/488153424 [==============================] - 2s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/validate_tf_processed.tfrecord
324943872/324941336 [==============================] - 9s 0us/step
324952064/324941336 [==============================] - 9s 0us/step

Tạo một đường ống phân tích mô hình TensorFlow

Thư viện Các chỉ số Công bằng hoạt động trên phân tích mẫu TensorFlow (TFMA) mô hình . Các mô hình TFMA bao gồm các mô hình TensorFlow với chức năng bổ sung để đánh giá và hình dung kết quả của chúng. Việc đánh giá thực tế xảy ra bên trong một đường ống Apache chùm .

Các bước bạn làm theo để tạo đường dẫn TFMA là:

 1. Xây dựng mô hình TensorFlow
 2. Xây dựng mô hình TFMA trên đầu mô hình TensorFlow
 3. Chạy phân tích mô hình trong bộ dàn nhạc. Mô hình ví dụ trong sổ tay này sử dụng Apache Beam làm bộ điều phối.
def embedding_fairness_result(embedding, identity_term='gender'):

 model_dir = os.path.join(BASE_DIR, 'train',
             datetime.now().strftime('%Y%m%d-%H%M%S'))

 print("Training classifier for " + embedding)
 classifier = example_model.train_model(model_dir,
                     train_tf_file,
                     LABEL,
                     TEXT_FEATURE,
                     FEATURE_MAP,
                     embedding)

 # Create a unique path to store the results for this embedding.
 embedding_name = embedding.split('/')[-2]
 eval_result_path = os.path.join(BASE_DIR, 'eval_result', embedding_name)

 example_model.evaluate_model(classifier,
                validate_tf_file,
                eval_result_path,
                identity_term,
                LABEL,
                FEATURE_MAP)
 return tfma.load_eval_result(output_path=eval_result_path)

Chạy TFMA & Chỉ báo Công bằng

Các chỉ số về chỉ số công bằng

Một số chỉ số có sẵn với Chỉ báo Công bằng là:

Nhúng văn bản

TF-Hub cung cấp một số embeddings văn bản. Các bản nhúng này sẽ đóng vai trò là cột tính năng cho các mô hình khác nhau. Hướng dẫn này sử dụng các cách nhúng sau:

Kết quả Chỉ báo Công bằng

Chỉ số công bằng tính toán với embedding_fairness_result đường ống, và sau đó làm cho các kết quả trong Công bằng chỉ số phụ tùng UI với widget_view.render_fairness_indicator cho tất cả các embeddings trên.

NNLM ngẫu nhiên

eval_result_random_nnlm = embedding_fairness_result('https://tfhub.dev/google/random-nnlm-en-dim128/1')
Training classifier for https://tfhub.dev/google/random-nnlm-en-dim128/1
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182244', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182244', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:397: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:397: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:22:54.196242: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:400: NumericColumn._get_dense_tensor (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:400: NumericColumn._get_dense_tensor (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/feature_column/feature_column.py:2188: NumericColumn._transform_feature (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/feature_column/feature_column.py:2188: NumericColumn._transform_feature (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/adagrad.py:139: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/adagrad.py:139: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 60.23522, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 60.23522, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 78.2958
INFO:tensorflow:global_step/sec: 78.2958
INFO:tensorflow:loss = 67.36491, step = 100 (1.279 sec)
INFO:tensorflow:loss = 67.36491, step = 100 (1.279 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.8245
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.8245
INFO:tensorflow:loss = 57.875557, step = 200 (1.165 sec)
INFO:tensorflow:loss = 57.875557, step = 200 (1.165 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.7495
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.7495
INFO:tensorflow:loss = 61.091763, step = 300 (1.194 sec)
INFO:tensorflow:loss = 61.091763, step = 300 (1.194 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.0013
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.0013
INFO:tensorflow:loss = 62.251183, step = 400 (1.205 sec)
INFO:tensorflow:loss = 62.251183, step = 400 (1.205 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.4782
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.4782
INFO:tensorflow:loss = 56.21132, step = 500 (1.198 sec)
INFO:tensorflow:loss = 56.21132, step = 500 (1.198 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 87.0099
INFO:tensorflow:global_step/sec: 87.0099
INFO:tensorflow:loss = 57.211937, step = 600 (1.149 sec)
INFO:tensorflow:loss = 57.211937, step = 600 (1.149 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7988
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7988
INFO:tensorflow:loss = 62.16255, step = 700 (1.152 sec)
INFO:tensorflow:loss = 62.16255, step = 700 (1.152 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 88.1099
INFO:tensorflow:global_step/sec: 88.1099
INFO:tensorflow:loss = 58.081688, step = 800 (1.135 sec)
INFO:tensorflow:loss = 58.081688, step = 800 (1.135 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3134
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3134
INFO:tensorflow:loss = 57.763985, step = 900 (1.172 sec)
INFO:tensorflow:loss = 57.763985, step = 900 (1.172 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 59.963802.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 59.963802.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/encoding.py:132: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/encoding.py:132: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:23:11.033169: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:640: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:640: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/saved_model.pb
WARNING:absl:Tensorflow version (2.8.0-rc0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/load.py:164: load (from tensorflow.python.saved_model.loader_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.loader.load or tf.compat.v1.saved_model.load. There will be a new function for importing SavedModels in Tensorflow 2.0.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/load.py:164: load (from tensorflow.python.saved_model.loader_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.loader.load or tf.compat.v1.saved_model.load. There will be a new function for importing SavedModels in Tensorflow 2.0.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579790/variables/variables
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579790/variables/variables
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/graph_ref.py:184: get_tensor_from_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.get_tensor_from_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.get_tensor_from_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/graph_ref.py:184: get_tensor_from_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.get_tensor_from_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.get_tensor_from_tensor_info.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:107: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:107: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result_random_nnlm)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'post_export…

NNLM

eval_result_nnlm = embedding_fairness_result('https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/1')
Training classifier for https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/1
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182524', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182524', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:25:24.785154: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 58.637047, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 58.637047, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 75.6907
INFO:tensorflow:global_step/sec: 75.6907
INFO:tensorflow:loss = 56.208035, step = 100 (1.323 sec)
INFO:tensorflow:loss = 56.208035, step = 100 (1.323 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4193
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4193
INFO:tensorflow:loss = 47.563675, step = 200 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:loss = 47.563675, step = 200 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3916
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3916
INFO:tensorflow:loss = 56.227097, step = 300 (1.171 sec)
INFO:tensorflow:loss = 56.227097, step = 300 (1.171 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.7359
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.7359
INFO:tensorflow:loss = 55.668434, step = 400 (1.166 sec)
INFO:tensorflow:loss = 55.668434, step = 400 (1.166 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.6231
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.6231
INFO:tensorflow:loss = 41.7245, step = 500 (1.168 sec)
INFO:tensorflow:loss = 41.7245, step = 500 (1.168 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.1399
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.1399
INFO:tensorflow:loss = 45.596313, step = 600 (1.174 sec)
INFO:tensorflow:loss = 45.596313, step = 600 (1.174 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.6346
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.6346
INFO:tensorflow:loss = 51.108143, step = 700 (1.196 sec)
INFO:tensorflow:loss = 51.108143, step = 700 (1.196 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4834
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4834
INFO:tensorflow:loss = 47.63583, step = 800 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:loss = 47.63583, step = 800 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7353
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7353
INFO:tensorflow:loss = 48.044117, step = 900 (1.153 sec)
INFO:tensorflow:loss = 48.044117, step = 900 (1.153 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 50.57175.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 50.57175.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:25:40.091474: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/saved_model.pb
WARNING:absl:Tensorflow version (2.8.0-rc0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579940/variables/variables
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579940/variables/variables
widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result_nnlm)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'label/mean'…

Bộ mã hóa câu vạn năng

eval_result_use = embedding_fairness_result('https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/2')
Training classifier for https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/2
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182759', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182759', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
2022-01-07 18:28:15.955057: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 59.228935, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 59.228935, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.64079
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.64079
INFO:tensorflow:loss = 50.28162, step = 100 (11.575 sec)
INFO:tensorflow:loss = 50.28162, step = 100 (11.575 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.72597
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.72597
INFO:tensorflow:loss = 46.290745, step = 200 (11.460 sec)
INFO:tensorflow:loss = 46.290745, step = 200 (11.460 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02825
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02825
INFO:tensorflow:loss = 48.490734, step = 300 (11.076 sec)
INFO:tensorflow:loss = 48.490734, step = 300 (11.076 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.01342
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.01342
INFO:tensorflow:loss = 44.54372, step = 400 (11.095 sec)
INFO:tensorflow:loss = 44.54372, step = 400 (11.095 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.952
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.952
INFO:tensorflow:loss = 35.568554, step = 500 (11.171 sec)
INFO:tensorflow:loss = 35.568554, step = 500 (11.171 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09908
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09908
INFO:tensorflow:loss = 42.5132, step = 600 (10.990 sec)
INFO:tensorflow:loss = 42.5132, step = 600 (10.990 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02127
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02127
INFO:tensorflow:loss = 40.52431, step = 700 (11.085 sec)
INFO:tensorflow:loss = 40.52431, step = 700 (11.085 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09376
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09376
INFO:tensorflow:loss = 37.5485, step = 800 (10.996 sec)
INFO:tensorflow:loss = 37.5485, step = 800 (10.996 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.11679
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.11679
INFO:tensorflow:loss = 32.65558, step = 900 (10.968 sec)
INFO:tensorflow:loss = 32.65558, step = 900 (10.968 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 46.92047.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 46.92047.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
2022-01-07 18:30:32.176628: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641580231/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641580231/saved_model.pb
WARNING:absl:Tensorflow version (2.8.0-rc0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641580231/variables/variables
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641580231/variables/variables
widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result_use)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'post_export…

So sánh nhúng

Bạn cũng có thể sử dụng Chỉ báo công bằng để so sánh trực tiếp các lần nhúng. Ví dụ: so sánh các mô hình được tạo từ nhúng NNLM và USE.

widget_view.render_fairness_indicator(multi_eval_results={'nnlm': eval_result_nnlm, 'use': eval_result_use})
FairnessIndicatorViewer(evalName='nnlm', evalNameCompare='use', slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'sli…