از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: AccumulatorTakeGradient

#include <data_flow_ops.h>

شیب متوسط ​​در ConditionalAccumulator داده شده را استخراج می کند.

خلاصه

بلوک های op تا زمان جمع شدن شیب کافی (یعنی بیش از تعداد مورد نیاز) جمع نشده است. اگر باتری بیش از تعداد شیب مورد نیاز # جمع شده باشد ، میانگین شیب های جمع شده را برمی گرداند. همچنین به طور خودکار مرحله جهانی ثبت شده در باتری را 1 افزایش داده و جمع آن را به 0 می رساند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • دسته: دسته به یک باتری.
  • num_required: تعداد شیب های مورد نیاز قبل از اینکه جمع را برگردانیم.
  • dtype: نوع داده شیب های جمع شده. نیاز به مطابقت با نوع باتری دارد.

بازده:

  • Output : میانگین شیب های جمع شده.

سازندگان و ویرانگران

AccumulatorTakeGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_required, DataType dtype)

صفات عمومی

average
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

میانگین

::tensorflow::Output average

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

AccumulatorTakeGradient

 AccumulatorTakeGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input num_required,
  DataType dtype
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const