جریان تنسور:: عملیات:: AccumulatorTakeGradient

#include <data_flow_ops.h>

گرادیان متوسط ​​را در ConditionalAccumulator داده شده استخراج می کند.

خلاصه

بلوک‌های عملیاتی تا زمانی که گرادیان‌های کافی (یعنی بیش از num_required) جمع شوند. اگر انباشته قبلاً بیش از num_required گرادیان ها را جمع آوری کرده باشد، میانگین گرادیان های انباشته شده را برمی گرداند. همچنین به طور خودکار global_step ثبت شده در انباشته را 1 افزایش می دهد و مجموع را به 0 بازنشانی می کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • دسته: دسته به یک انباشته.
  • num_required: تعداد گرادیان های مورد نیاز قبل از اینکه یک مجموع را برگردانیم.
  • dtype: نوع داده گرادیان های انباشته شده. نیاز به مطابقت با نوع آکومولاتور دارد.

برمی گرداند:

  • Output : میانگین گرادیان های انباشته شده.

سازندگان و ویرانگرها

AccumulatorTakeGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_required, DataType dtype)

صفات عمومی

average
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

میانگین

::tensorflow::Output average

عمل

Operation operation

توابع عمومی

AccumulatorTakeGradient

 AccumulatorTakeGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input num_required,
  DataType dtype
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const