جریان تنسور:: عملیات:: AddV2

#include <math_ops.h>

از نظر عنصر x + y را برمی‌گرداند.

خلاصه

توجه : پشتیبانی از پخش را Add . AddN ندارد. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

AddV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

AddV2

 AddV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const