از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: درخواست Adadelta

#include <training_ops.h>

"* var" را مطابق با طرح adadelta به روز کنید.

خلاصه

تجمع = rho () * تجمع + (1 - rho ()) * grad.square ()؛ بروزرسانی = (update_accum + epsilon) .sqrt () * (تجمع + epsilon ()). rsqrt () * grad؛ update_accum = rho () * update_accum + (1 - rho ()) * update.square ()؛ var - = بروزرسانی ؛

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • تجمع: باید از یک متغیر باشد ().
 • cum_update: باید از یک متغیر باشد ().
 • lr: عامل مقیاس گذاری. باید اسکالر باشد.
 • rho: عامل پوسیدگی. باید اسکالر باشد.
 • epsilon: عامل ثابت. باید اسکالر باشد.
 • grad: شیب.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر درست باشد ، به روزرسانی سنسورهای var ، accum و update_accum توسط قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

 • Output : همان "var" است.

سازندگان و ویرانگران

ApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ApplyAdadelta::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ApplyAdadelta :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApplyAdadelta .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

کارکردهای عمومی

Appadelta را اعمال کنید

 ApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

درخواست Adadelta

 ApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyAdadelta::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)