جریان تنسور:: عملیات:: ApplyAdagradDA

#include <training_ops.h>

"*var" را طبق طرح آداگراد پروگزیمال به روز کنید.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • gradient_accumulator: باید از یک متغیر () باشد.
 • gradient_squared_accumulator: باید از یک متغیر () باشد.
 • grad: گرادیان.
 • lr: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.
 • l1: تنظیم L1. باید اسکالر باشد.
 • l2: تنظیم L2. باید اسکالر باشد.
 • global_step: شماره مرحله آموزش. باید اسکالر باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسورهای var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

ApplyAdagradDA (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input gradient_accumulator, :: tensorflow::Input gradient_squared_accumulator, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input global_step)
ApplyAdagradDA (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input gradient_accumulator, :: tensorflow::Input gradient_squared_accumulator, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input global_step, const ApplyAdagradDA::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ApplyAdagradDA:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApplyAdagradDA .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

ApplyAdagradDA

 ApplyAdagradDA(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input gradient_accumulator,
 ::tensorflow::Input gradient_squared_accumulator,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input global_step
)

ApplyAdagradDA

 ApplyAdagradDA(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input gradient_accumulator,
 ::tensorflow::Input gradient_squared_accumulator,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input global_step,
 const ApplyAdagradDA::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)