جریان تنسور:: عملیات:: ApplyAdagrad

#include <training_ops.h>

"*var" را طبق طرح adagrad به روز کنید.

خلاصه

accum += grad * grad var -= lr * grad * (1 / sqrt(accum))

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • accum: باید از یک متغیر () باشد.
 • lr: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.
 • grad: گرادیان.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسور var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

ApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad)
ApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, const ApplyAdagrad::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UpdateSlots (bool x)
UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ApplyAdagrad:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApplyAdagrad .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

ApplyAdagrad

 ApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad
)

ApplyAdagrad

 ApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyAdagrad::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

به روز رسانی اسلات

Attrs UpdateSlots(
 bool x
)

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)