از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: درخواست کنید

#include <training_ops.h>

"* var" را با توجه به الگوریتم Adam به روز کنید.

خلاصه

$$lr_t := {learning_rate} * {1 - beta_2^t} / (1 - beta_1^t)$$ $$m_t := beta_1 * m_{t-1} + (1 - beta_1) * g$$ $$v_t := beta_2 * v_{t-1} + (1 - beta_2) * g * g$$ $$variable := variable - lr_t * m_t / ({v_t} + )$$

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • m: باید از یک متغیر باشد ().
 • v: باید از یک متغیر () باشد.
 • beta1_power: باید اسکالر باشد.
 • beta2_power: باید اسکالر باشد.
 • lr: عامل مقیاس گذاری. باید اسکالر باشد.
 • beta1: فاکتور حرکت. باید اسکالر باشد.
 • beta2: فاکتور حرکت. باید اسکالر باشد.
 • epsilon: اصطلاح ریج. باید اسکالر باشد.
 • grad: شیب.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True ، به روزرسانی تنتورهای var ، m و v توسط قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.
 • use_nesterov: اگر True ، از به روزرسانی nesterov استفاده می کند.

بازده:

 • Output : همان "var" است.

سازندگان و ویرانگران

ApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ApplyAdam::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ApplyAdam :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApplyAdam .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

کارکردهای عمومی

درخواست کنید

 ApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

درخواست کنید

 ApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyAdam::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)

استفاده از Nesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)