جریان تنسور:: عملیات:: ApplyAdam

#include <training_ops.h>

"*var" را طبق الگوریتم Adam به روز کنید.

خلاصه

$$lr_t := {learning_rate} * {1 - beta_2^t} / (1 - beta_1^t)$$ $$m_t := beta_1 * m_{t-1} + (1 - beta_1) * g$$ $$v_t := beta_2 * v_{t-1} + (1 - beta_2) * g * g$$ $$variable := variable - lr_t * m_t / ({v_t} + )$$

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • m: باید از یک متغیر () باشد.
 • v: باید از یک متغیر () باشد.
 • beta1_power: باید اسکالر باشد.
 • beta2_power: باید اسکالر باشد.
 • lr: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.
 • beta1: عامل حرکت. باید اسکالر باشد.
 • بتا2: عامل حرکت. باید اسکالر باشد.
 • اپسیلون: اصطلاح ریج. باید اسکالر باشد.
 • grad: گرادیان.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسورهای var، m و v توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.
 • use_nesterov: اگر True باشد، از به‌روزرسانی nesterov استفاده می‌کند.

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

ApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ApplyAdam::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ApplyAdam:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApplyAdam .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

ApplyAdam

 ApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ApplyAdam

 ApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyAdam::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)

UseNesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)