جریان تنسور:: عملیات:: ApplyAddSign

#include <training_ops.h>

"*var" را مطابق به روز رسانی AddSign به روز کنید.

خلاصه

m_t <- beta1 * m_{t-1} + (1 - beta1) * g به‌روزرسانی <- (alpha + sign_decay * sign(g) *sign(m)) * g متغیر <- متغیر - lr_t * به‌روزرسانی

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • m: باید از یک متغیر () باشد.
 • lr: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.
 • آلفا: باید اسکالر باشد.
 • sign_decay: باید اسکالر باشد.
 • بتا: باید اسکالر باشد.
 • grad: گرادیان.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسورهای var و m توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

ApplyAddSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad)
ApplyAddSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad, const ApplyAddSign::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ApplyAddSign:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApplyAddSign .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

ApplyAddSign

 ApplyAddSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad
)

ApplyAddSign

 ApplyAddSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyAddSign::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)