از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ApplyPowerSign

#include <training_ops.h>

"* var" را با توجه به به روزرسانی AddSign به روز کنید.

خلاصه

m_t <- beta1 * m_ {t-1} + (1 - beta1) * g update <- exp (logbase * sign_decay * sign (g) * sign (m_t)) * g متغیر <- متغیر - lr_t * بروزرسانی

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • m: باید از یک متغیر باشد ().
 • lr: عامل مقیاس گذاری. باید اسکالر باشد.
 • logbase: باید یک اسکالر باشد.
 • sign_decay: باید یک اسکالر باشد.
 • بتا: باید اسکالر باشد.
 • grad: شیب.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True ، به روزرسانی تنتورهای var و m توسط قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

 • Output : همان "var" است.

سازندگان و ویرانگران

ApplyPowerSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input logbase, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad)
ApplyPowerSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input logbase, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad, const ApplyPowerSign::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ApplyPowerSign :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApplyPowerSign .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

کارکردهای عمومی

ApplyPowerSign

 ApplyPowerSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input logbase,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad
)

ApplyPowerSign

 ApplyPowerSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input logbase,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyPowerSign::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)