جریان تنسور:: عملیات:: ApplyRMSProp

#include <training_ops.h>

"*var" را طبق الگوریتم RMSProp به روز کنید.

خلاصه

توجه داشته باشید که در اجرای متراکم این الگوریتم، ms و mom حتی اگر grad صفر باشد، به روز می شوند، اما در این پیاده سازی پراکنده، ms و mom در تکرارهایی که در طی آن درجه صفر است، به روز نمی شوند.

mean_square = decay * mean_square + (1-decay) * gradient ** 2 Delta = Learning_rate * gradient / sqrt(mean_square + epsilon)

ms <- rho * ms_{t-1} + (1-rho) * grad * grad mom <- تکانه * mom_{t-1} + lr * grad / sqrt(ms + epsilon) var <- var - mom

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • ms: باید از یک متغیر () باشد.
 • mom: باید از یک متغیر () باشد.
 • lr: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.
 • rho: میزان پوسیدگی. باید اسکالر باشد.
 • اپسیلون: اصطلاح ریج. باید اسکالر باشد.
 • grad: گرادیان.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسورهای var، ms و mom توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

ApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ApplyRMSProp::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ApplyRMSProp:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApplyRMSProp .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

ApplyRMSProp

 ApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ApplyRMSProp

 ApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyRMSProp::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)