از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: تقریبی برابر

#include <math_ops.h>

مقدار واقعی abs (xy) <تحمل را از نظر عناصر برمی گرداند.

خلاصه

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const ApproximateEqual::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
z

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tolerance (float x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ApproximateEqual :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApproximateEqual .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

تقریبی برابر

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

تقریبی برابر

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const ApproximateEqual::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

تحمل

Attrs Tolerance(
  float x
)