جریان تنسور:: عملیات:: تقریبی برابر

#include <math_ops.h>

مقدار حقیقت abs(xy) < تحمل عنصر را برمی‌گرداند.

خلاصه

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const ApproximateEqual::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tolerance (float x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ApproximateEqual:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApproximateEqual .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

تقریبی برابر

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

تقریبی برابر

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const ApproximateEqual::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

تحمل

Attrs Tolerance(
  float x
)