از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ArgMax

#include <math_ops.h>

شاخص را با بیشترین مقدار در طول ابعاد یک سنسور برمی گرداند.

خلاصه

توجه داشته باشید که در صورت گره خوردن هویت مقدار برگشتی تضمین نمی شود.

کاربرد:

 import tensorflow as tf
 a = [1, 10, 26.9, 2.8, 166.32, 62.3]
 b = tf.math.argmax(input = a)
 c = tf.keras.backend.eval(b)
 # c = 4
 # here a[4] = 166.32 which is the largest element of a across axis 0
 

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • بعد: int32 یا int64 ، باید در محدوده [-rank(input), rank(input)) باشد. توصیف می کند که کدام یک از ابعاد تانسور ورودی را کاهش دهد. برای بردارها از بعد = 0 استفاده کنید.

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

ArgMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input dimension)
ArgMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input dimension, const ArgMax::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

OutputType (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ArgMax :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ArgMax .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

ArgMax

 ArgMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input dimension
)

ArgMax

 ArgMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input dimension,
 const ArgMax::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

نوع خروجی

Attrs OutputType(
 DataType x
)