از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: استخر AvgPool

#include <nn_ops.h>

استخر متوسط ​​را بر روی ورودی انجام می دهد.

خلاصه

هر ورودی در output ، میانگین پنجره ksize اندازه مربوطه از نظر value .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • مقدار: 4-D با شکل [batch, height, width, channels] .
 • ksize: اندازه پنجره کشویی برای هر بعد از value .
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد از value .
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: قالب داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با قالب پیش فرض "NHWC" ، داده ها به ترتیب زیر ذخیره می شوند: [batch، in_height، in_width، in_channels]. متناوباً ، قالب می تواند "NCHW" باشد ، ترتیب ذخیره داده::

بازده:

 • Output : میانگین سنسور خروجی جمع شده.

سازندگان و ویرانگران

AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: AvgPool :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای AvgPool .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

استخر AvgPool

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

استخر AvgPool

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)