جریان تنسور:: عملیات:: AvgPool

#include <nn_ops.h>

ادغام متوسط ​​را روی ورودی انجام می دهد.

خلاصه

هر ورودی در output میانگین اندازه پنجره ksize مربوط به value است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مقدار: 4-D با شکل [batch, height, width, channels] .
 • ksize: اندازه پنجره کشویی برای هر بعد value .
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد value .
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با فرمت پیش‌فرض «NHWC»، داده‌ها به ترتیب زیر ذخیره می‌شوند: [batch, in_height, in_width, in_channels]. از طرف دیگر، قالب می‌تواند «NCHW» باشد، ترتیب ذخیره‌سازی داده‌ها: [دسته‌ای، در کانال‌ها، در ارتفاع، در عرض].

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی متوسط.

سازندگان و ویرانگرها

AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: AvgPool:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای AvgPool .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

AvgPool

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

AvgPool

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)