از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: BatchMatMul

#include <math_ops.h>

برش های دو تنسور را به صورت دسته ای چند برابر می کند.

خلاصه

تمام برشهای Tensor x و y ضرب می کند (هر قطعه را می توان به عنوان عنصری از یک دسته مشاهده کرد) ، و نتایج منفرد را در یک تنسور خروجی واحد با همان اندازه دسته قرار می دهد. هر یک از برش های فردی صورت اختیاری می توانید adjointed شود (به وسیله الحاقی ماتریس به پس و و مزدوج آن) قبل از ضرب با تنظیم adj_x یا adj_y پرچم را به True ، که به طور پیش فرض False .

سنسورهای ورودی x و y با شکل [..., r_x, c_x] و [..., r_y, c_y] دو بعدی یا بالاتر هستند.

[..., r_o, c_o] خروجی با شکل [..., r_o, c_o] 2-D یا بالاتر است ، جایی که:

r_o = c_x if adj_x else r_x
c_o = r_y if adj_y else c_y

این محاسبه می شود:

output[..., :, :] = matrix(x[..., :, :]) * matrix(y[..., :, :])

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • x: 2-D یا بالاتر با شکل [..., r_x, c_x] .
 • y: 2-D یا بالاتر با شکل [..., r_y, c_y] .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • adj_x: اگر True ، برشهای x . پیش فرض به False .
 • adj_y: اگر True ، برشهای y . پیش فرض به False .

بازده:

 • Output : 3-D یا بالاتر با شکل [..., r_o, c_o]

سازندگان و ویرانگران

BatchMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
BatchMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const BatchMatMul::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

AdjX (bool x)
AdjY (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: BatchMatMul :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای BatchMatMul .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

BatchMatMul

 BatchMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

BatchMatMul

 BatchMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 const BatchMatMul::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

AdjX

Attrs AdjX(
 bool x
)

AdjY

Attrs AdjY(
 bool x
)