جریان تنسور:: عملیات:: BatchToSpace

#include <array_ops.h>

BatchToSpace برای تانسورهای 4 بعدی از نوع T.

خلاصه

این یک نسخه قدیمی از BatchToSpaceND عمومی تر است.

داده‌ها را از دسته‌ای به بلوک‌هایی از داده‌های مکانی بازآرایی می‌کند و سپس برش را انجام می‌دهد. این تغییر شکل معکوس SpaceToBatch است. به طور خاص، این عملیات یک کپی از تانسور ورودی را خروجی می‌دهد که در آن مقادیر از بعد batch در بلوک‌های فضایی به ابعاد height و width منتقل می‌شوند و به دنبال آن برش در طول ابعاد height و width انجام می‌شود.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: تانسور 4 بعدی با شکل [batch*block_size*block_size, height_pad/block_size, width_pad/block_size, depth] . توجه داشته باشید که اندازه دسته ای تانسور ورودی باید بر block_size * block_size قابل تقسیم باشد.
 • محصولات: تانسور دو بعدی اعداد صحیح غیر منفی با شکل [2, 2] . مشخص می کند که چند عنصر از نتیجه میانی در ابعاد فضایی به صورت زیر برش داده شود:
  crops = [[crop_top, crop_bottom], [crop_left, crop_right]]
  

برمی گرداند:

 • Output : 4-D با شکل [batch, height, width, depth] ، جایی که:
  height = height_pad - crop_top - crop_bottom
  width = width_pad - crop_left - crop_right
  

attr block_size باید بزرگتر از یک باشد. اندازه بلوک را نشان می دهد.

چند نمونه:

(1) برای ورودی شکل زیر [4, 1, 1, 1] و اندازه بلوک 2:

[[[[1]]], [[[2]]], [[[3]]], [[[4]]]]

تانسور خروجی شکل [1, 2, 2, 1] و مقدار دارد:

x = [[[[1], [2]], [[3], [4]]]]

(2) برای ورودی شکل زیر [4, 1, 1, 3] و اندازه بلوک 2:

[[[[1, 2, 3]]], [[[4, 5, 6]]], [[[7, 8, 9]]], [[[10, 11, 12]]]]

تانسور خروجی شکل [1, 2, 2, 3] و مقدار دارد:

x = [[[[1, 2, 3], [4, 5, 6]],
   [[7, 8, 9], [10, 11, 12]]]]

(3) برای ورودی شکل زیر [4, 2, 2, 1] و اندازه بلوک 2:

x = [[[[1], [3]], [[9], [11]]],
   [[[2], [4]], [[10], [12]]],
   [[[5], [7]], [[13], [15]]],
   [[[6], [8]], [[14], [16]]]]

تانسور خروجی دارای شکل [1, 4, 4, 1] و مقدار:

x = [[[[1],  [2], [3], [4]],
   [[5],  [6], [7], [8]],
   [[9], [10], [11], [12]],
   [[13], [14], [15], [16]]]]

(4) برای ورودی شکل زیر [8, 1, 2, 1] و اندازه بلوک 2:

x = [[[[1], [3]]], [[[9], [11]]], [[[2], [4]]], [[[10], [12]]],
   [[[5], [7]]], [[[13], [15]]], [[[6], [8]]], [[[14], [16]]]]

تانسور خروجی دارای شکل [2, 2, 4, 1] و مقدار است:

x = [[[[1], [3]], [[5], [7]]],
   [[[2], [4]], [[10], [12]]],
   [[[5], [7]], [[13], [15]]],
   [[[6], [8]], [[14], [16]]]]

سازندگان و ویرانگرها

BatchToSpace (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input crops, int64 block_size)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

BatchToSpace

 BatchToSpace(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input crops,
 int64 block_size
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const