tensorflow :: ops :: BatchToSpace

#include <array_ops.h>

BatchToSpace برای سنسورهای 4-D از نوع T.

خلاصه

این یک نسخه قدیمی از BatchToSpaceND کلی تر است.

داده ها را از دسته به بخشهایی از داده های مکانی مرتب می کند (منتقل می کند) و به دنبال آن برش داده می شود این تحول معکوس SpaceToBatch است. بیشتر به طور خاص، این عملیات خروجی یک کپی از تانسور ورودی که در آن ارزش ها از batch بعد در بلوک های فضایی به نقل مکان height و width ابعاد، و به دنبال برداشت در امتداد height و width ابعاد.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: تانسور 4 بعدی با شکل [batch*block_size*block_size, height_pad/block_size, width_pad/block_size, depth] . توجه داشته باشید که اندازه دسته تنسور ورودی باید بر اساس block_size * block_size قابل تقسیم باشد.
 • محصولات: تنسور 2-D از اعداد صحیح غیر منفی با شکل [2, 2] . این مشخص می کند که چند عنصر برای برداشت از نتیجه متوسط ​​در ابعاد فضایی به شرح زیر است:
  crops = [[crop_top, crop_bottom], [crop_left, crop_right]]
  

بازده:

 • Output : 4-D با شکل [batch, height, width, depth] ، جایی که:
  height = height_pad - crop_top - crop_bottom
  width = width_pad - crop_left - crop_right
  

block_size attr باید بزرگتر از یک باشد. اندازه بلوک را نشان می دهد.

چند نمونه:

(1) برای ورودی زیر شکل [4, 1, 1, 1] و اندازه بلوک 2:

[[[[1]]], [[[2]]], [[[3]]], [[[4]]]]

تنسور خروجی دارای شکل [1, 2, 2, 1] و مقدار است:

x = [[[[1], [2]], [[3], [4]]]]

(2) برای ورودی زیر شکل [4, 1, 1, 3] و اندازه بلوک 2:

[[[[1, 2, 3]]], [[[4, 5, 6]]], [[[7, 8, 9]]], [[[10, 11, 12]]]]

تنسور خروجی دارای شکل [1, 2, 2, 3] و مقدار است:

x = [[[[1, 2, 3], [4, 5, 6]],
   [[7, 8, 9], [10, 11, 12]]]]

(3) برای ورودی زیر شکل [4, 2, 2, 1] و اندازه بلوک 2:

x = [[[[1], [3]], [[9], [11]]],
   [[[2], [4]], [[10], [12]]],
   [[[5], [7]], [[13], [15]]],
   [[[6], [8]], [[14], [16]]]]

تانسور خروجی دارای شکل [1, 4, 4, 1] و مقدار است:

x = [[[[1],  [2], [3], [4]],
   [[5],  [6], [7], [8]],
   [[9], [10], [11], [12]],
   [[13], [14], [15], [16]]]]

(4) برای ورودی زیر شکل [8, 1, 2, 1] و اندازه بلوک 2:

x = [[[[1], [3]]], [[[9], [11]]], [[[2], [4]]], [[[10], [12]]],
   [[[5], [7]]], [[[13], [15]]], [[[6], [8]]], [[[14], [16]]]]

تنسور خروجی دارای شکل [2, 2, 4, 1] و مقدار است:

x = [[[[1], [3]], [[5], [7]]],
   [[[2], [4]], [[10], [12]]],
   [[[5], [7]], [[13], [15]]],
   [[[6], [8]], [[14], [16]]]]

سازندگان و ویرانگران

BatchToSpace (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input crops, int64 block_size)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

BatchToSpace

 BatchToSpace(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input crops,
 int64 block_size
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const