از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: BiasAddGrad

#include <nn_ops.h>

عملیات عقب مانده برای "BiasAdd" در سنسور "بایاس".

خلاصه

این همه مقادیر را از out_backprop به بعد ویژگی جمع می کند. برای قالب داده های NHWC ، بعد ویژگی آخرین است. برای قالب داده های NCHW ، بعد ویژگی سومین و آخرین است.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • out_backprop: هر تعداد از ابعاد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • data_format: قالب داده ورودی و خروجی را مشخص کنید. با قالب پیش فرض "NHWC" ، سنسور بایاس به آخرین بعد از سنسور مقدار اضافه می شود. متناوباً ، قالب می تواند "NCHW" باشد ، ترتیب ذخیره اطلاعات از: [دسته ای ، در کانال ها ، در_ ارتفاع ، در_ عرض]. تنسور به "درون کانال ها" اضافه می شود ، بعد از بعد سوم تا آخرین.

بازده:

  • Output : 1 بعدی با اندازه بعد ویژگی out_backprop .

سازندگان و ویرانگران

BiasAddGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input out_backprop)
BiasAddGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input out_backprop, const BiasAddGrad::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: BiasAddGrad :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای BiasAddGrad .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

BiasAddGrad

 BiasAddGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input out_backprop
)

BiasAddGrad

 BiasAddGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input out_backprop,
  const BiasAddGrad::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
  StringPiece x
)