جریان تنسور:: عملیات:: BiasAddGrad

#include <nn_ops.h>

عملیات معکوس برای "BiasAdd" روی تانسور "bias".

خلاصه

تمام مقادیر را از out_backprop در بعد ویژگی جمع می کند. برای قالب داده NHWC، بعد ویژگی آخرین است. برای قالب داده NCHW، بعد ویژگی سوم به آخرین است.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • out_backprop: هر تعداد ابعاد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • data_format: فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با فرمت پیش‌فرض "NHWC"، تانسور بایاس به آخرین بعد تانسور مقدار اضافه می‌شود. از طرف دیگر، قالب می‌تواند «NCHW» باشد، ترتیب ذخیره‌سازی داده‌ها: [دسته‌ای، در کانال‌ها، در ارتفاع، در عرض]. تانسور به "in_channels"، بعد سوم تا آخر اضافه خواهد شد.

برمی گرداند:

  • Output : 1-D با اندازه ابعاد ویژگی out_backprop .

سازندگان و ویرانگرها

BiasAddGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input out_backprop)
BiasAddGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input out_backprop, const BiasAddGrad::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: BiasAddGrad:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای BiasAddGrad .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

BiasAddGrad

 BiasAddGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input out_backprop
)

BiasAddGrad

 BiasAddGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input out_backprop,
  const BiasAddGrad::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

DataFormat

Attrs DataFormat(
  StringPiece x
)