از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: BiasAdd

#include <nn_ops.h>

bias به value اضافه می bias .

خلاصه

این یک مورد خاص از tf.add که bias محدود به 1-D است. پخش پشتیبانی می شود ، بنابراین value ممکن است دارای هر تعداد ابعادی باشد.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • مقدار: هر تعداد از ابعاد.
 • بایاس: 1-D با اندازه آخرین بعد از value .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: قالب داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با قالب پیش فرض "NHWC" ، سنسور بایاس به آخرین بعد از سنسور مقدار اضافه می شود. متناوباً ، قالب می تواند "NCHW" باشد ، ترتیب ذخیره داده از این قرار: تنسور به "درون کانال ها" اضافه می شود ، بعد از بعد سوم تا آخرین.

بازده:

 • Output : مقدار پخش شده از value و bias .

سازندگان و ویرانگران

BiasAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, :: tensorflow::Input bias)
BiasAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, :: tensorflow::Input bias, const BiasAdd::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: BiasAdd :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای BiasAdd .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

BiasAdd

 BiasAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input bias
)

BiasAdd

 BiasAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input bias,
 const BiasAdd::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)