جریان تنسور:: عملیات:: BiasAdd

#include <nn_ops.h>

bias به value اضافه می کند.

خلاصه

این یک مورد خاص از tf.add است که در آن bias به 1-D محدود شده است. پخش پشتیبانی می شود، بنابراین value ممکن است ابعاد مختلفی داشته باشد.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مقدار: هر تعداد ابعاد.
 • تعصب: 1-D با اندازه آخرین بعد value .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با فرمت پیش‌فرض "NHWC"، تانسور بایاس به آخرین بعد تانسور مقدار اضافه می‌شود. از طرف دیگر، قالب می‌تواند «NCHW» باشد، ترتیب ذخیره‌سازی داده‌ها: [دسته‌ای، در کانال‌ها، در ارتفاع، در عرض]. تانسور به "in_channels"، بعد سوم تا آخر اضافه خواهد شد.

برمی گرداند:

 • Output : مجموع value و bias پخش شده.

سازندگان و ویرانگرها

BiasAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, :: tensorflow::Input bias)
BiasAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, :: tensorflow::Input bias, const BiasAdd::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: BiasAdd:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای BiasAdd .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

BiasAdd

 BiasAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input bias
)

BiasAdd

 BiasAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input bias,
 const BiasAdd::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)