جریان تنسور:: عملیات:: قالب

#include <math_ops.h>

x از نوع SrcT را به y از DstT بریزید .

خلاصه

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT)
Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT, const Cast::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Truncate (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: بازیگران:: Attrs

تنظیم‌کننده ویژگی اختیاری برای Cast .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

قالب

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT
)

قالب

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT,
  const Cast::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

کوتاه کردن

Attrs Truncate(
  bool x
)