جریان تنسور:: عملیات:: ComplexAbs

#include <math_ops.h>

قدر مطلق مختلط یک تانسور را محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به تانسور x از اعداد مختلط، این عملیات یک تانسور از نوع float یا double را برمی‌گرداند که قدر مطلق هر عنصر در x است. همه عناصر در x باید اعداد مختلط شکل \(a + bj\)باشند. مقدار مطلق به عنوان \( {a^2 + b^2}\)محاسبه می شود.

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

ComplexAbs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)
ComplexAbs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, const ComplexAbs::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tout (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ComplexAbs:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ComplexAbs .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

ComplexAbs

 ComplexAbs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

ComplexAbs

 ComplexAbs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  const ComplexAbs::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

تاوت

Attrs Tout(
  DataType x
)