از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ComplexAbs

#include <math_ops.h>

مقدار مطلق پیچیده یک سنسور را محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک تانسور x از اعداد مختلط ، این عملیات یک تانسور از نوع float یا double را برمی گرداند که مقدار مطلق هر عنصر در x . همه عناصر در x باید اعداد مختلط فرم \(a + bj\) باشند. مقدار مطلق \( {a^2 + b^2}\) محاسبه می شود.

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

ComplexAbs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)
ComplexAbs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, const ComplexAbs::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tout (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ComplexAbs :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ComplexAbs .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

ComplexAbs

 ComplexAbs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

ComplexAbs

 ComplexAbs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  const ComplexAbs::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بلند

Attrs Tout(
  DataType x
)