از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: مجتمع

#include <math_ops.h>

دو عدد واقعی را به عدد مختلط تبدیل می کند.

خلاصه

با توجه به یک تانسور real به نمایندگی از بخشی واقعی از یک عدد مختلط، و یک تانسور imag به نمایندگی از بخش مجازی یک عدد مختلط، این بازده عملیات اعداد مختلط از فرم \(a + bj\)، که در آن نشان دهنده elementwise real بخشی و b نشان دهنده imag بخش.

تانسورها ورودی real و imag باید به همان شکل است.

مثلا:

# tensor 'real' is [2.25, 3.25]
# tensor `imag` is [4.75, 5.75]
tf.complex(real, imag) ==> [[2.25 + 4.75j], [3.25 + 5.75j]]

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Complex (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input real, :: tensorflow::Input imag)
Complex (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input real, :: tensorflow::Input imag, const Complex::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tout (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Complex :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Complex .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

کارکردهای عمومی

مجتمع

 Complex(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input real,
  ::tensorflow::Input imag
)

مجتمع

 Complex(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input real,
  ::tensorflow::Input imag,
  const Complex::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بلند

Attrs Tout(
  DataType x
)