جریان تنسور:: عملیات:: مجتمع

#include <math_ops.h>

دو عدد واقعی را به عدد مختلط تبدیل می کند.

خلاصه

با توجه به یک تانسور real که بخش واقعی یک عدد مختلط را نشان می‌دهد، و یک imag تانسوری که قسمت خیالی یک عدد مختلط را نشان می‌دهد، این عملیات اعداد مختلط را به صورت عنصری از شکل \(a + bj\)برمی‌گرداند، جایی که a نشان‌دهنده قسمت real و b نشان‌دهنده imag است. بخش

تانسورهای ورودی real و imag باید یک شکل باشند.

مثلا:

# tensor 'real' is [2.25, 3.25]
# tensor `imag` is [4.75, 5.75]
tf.complex(real, imag) ==> [[2.25 + 4.75j], [3.25 + 5.75j]]

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خروجی

سازندگان و ویرانگرها

Complex (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input real, :: tensorflow::Input imag)
Complex (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input real, :: tensorflow::Input imag, const Complex::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tout (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Complex:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Complex .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

مجتمع

 Complex(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input real,
  ::tensorflow::Input imag
)

مجتمع

 Complex(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input real,
  ::tensorflow::Input imag,
  const Complex::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

تاوت

Attrs Tout(
  DataType x
)