از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: کنکات

#include <array_ops.h>

حسگرها را در یک بعد متصل می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • مقادیر: لیست N Tensor ها برای بهم پیوستن. رده ها و انواع آنها باید مطابقت داشته باشد ، و اندازه های آنها باید در همه ابعاد به جز concat_dim باشد.
  • محور: 0-D. ابعادی که در طی آن به هم پیوند داده می شود. باید در محدوده [-rank (مقادیر) ، رتبه (مقادیر)] باشد.

بازده:

  • Output : یک Tensor با الحاق ارزش انباشته در امتداد concat_dim بعد. شکل این تنسور با values مطابقت values بجز در concat_dim که مجموع اندازه ها را دارد.

سازندگان و ویرانگران

Concat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, :: tensorflow::Input axis)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

کنکات

 Concat(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList values,
  ::tensorflow::Input axis
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const