جریان تنسور:: عملیات:: Concat

#include <array_ops.h>

تانسورها را در یک بعد به هم متصل می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • مقادیر: فهرست N تانسور برای الحاق. رتبه ها و انواع آنها باید مطابقت داشته باشد و اندازه آنها باید در همه ابعاد به جز concat_dim مطابقت داشته باشد.
  • محور: 0-D. بُعدی که در امتداد آن الحاق شود. باید در محدوده [-rank(values), rank(values)) باشد.

برمی گرداند:

  • Output : یک Tensor با ترکیب مقادیری که در امتداد concat_dim انباشته شده‌اند. شکل این تانسور با values مطابقت دارد به جز در concat_dim که مجموع اندازه‌ها را دارد.

سازندگان و ویرانگرها

Concat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, :: tensorflow::Input axis)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

Concat

 Concat(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList values,
  ::tensorflow::Input axis
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const