جریان تنسور:: عملیات:: Conv3DBackpropFilterV2

#include <nn_ops.h>

گرادیان های پیچش سه بعدی را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: شکل [batch, depth, rows, cols, in_channels] .
 • filter_sizes: یک بردار عدد صحیح که شکل تانسور filter نشان می‌دهد، که در آن filter یک تانسور 5 بعدی [filter_depth, filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] است.
 • out_backprop: سیگنال Backprop شکل [batch, out_depth, out_rows, out_cols, out_channels] .
 • گام ها: تانسور 1 بعدی به طول 5. گام پنجره کشویی برای هر بعد input . باید strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: فرمت داده داده های ورودی و خروجی. با فرمت پیش‌فرض «NDHWC»، داده‌ها به ترتیب زیر ذخیره می‌شوند: [دسته‌ای، در عمق، در ارتفاع، در عرض، در کانال‌ها]. از طرف دیگر، قالب می تواند "NCDHW" باشد، ترتیب ذخیره سازی داده ها به این صورت است: [دسته ای، درون_کانال ها، عمقی، در ارتفاع، در_عرض].
 • اتساع: تانسور 1 بعدی به طول 5. ضریب اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد، سلول های k-1 پرش شده وجود خواهد داشت. ترتیب ابعاد با مقدار data_format تعیین می شود، برای جزئیات بیشتر به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته ای و عمقی باید 1 باشد.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

Conv3DBackpropFilterV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter_sizes, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv3DBackpropFilterV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter_sizes, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv3DBackpropFilterV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Conv3DBackpropFilterV2:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Conv3DBackpropFilterV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

Conv3DBackpropFilterV2

 Conv3DBackpropFilterV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter_sizes,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Conv3DBackpropFilterV2

 Conv3DBackpropFilterV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter_sizes,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv3DBackpropFilterV2::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

اتساع ها

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)