tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropInput V2

#include <nn_ops.h>

شیب های چرخش 3-D را با توجه به ورودی محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • input_sizes: یک بردار صحیح است که شکل تانسور input ، جایی که input یک تانسور 5 [batch, depth, rows, cols, in_channels] .
 • فیلتر: شکل [depth, rows, cols, in_channels, out_channels] . in_channels باید بین input و filter مطابقت داشته input .
 • out_backprop: سیگنال backprop از شکل [batch, out_depth, out_rows, out_cols, out_channels] .
 • گامها: تانسور 1-D طول 5. گام پنجره کشویی برای هر بعد input . باید strides[0] = strides[4] = 1 هایی داشته باشد strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: قالب داده داده های ورودی و خروجی. با قالب پیش فرض "NDHWC" ، داده ها به ترتیب زیر ذخیره می شوند: [دسته ای ، عمق ، ارتفاع ، عرض ، کانال های]. متناوباً ، قالب می تواند "NCDHW" باشد ، ترتیب ذخیره داده ها به ترتیب زیر است:
 • اتساع: تانسور 1-D طول 5. ضریب اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود ، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد سلولهای k-1 وجود دارد. ترتیب ابعاد با مقدار data_format ، برای جزئیات به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته و عمق باید 1 باشد.

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

Conv3DBackpropInputV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_sizes, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv3DBackpropInputV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_sizes, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv3DBackpropInputV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropInputV2 :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Conv3DBackpropInputV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

Conv3DBackpropInput V2

 Conv3DBackpropInputV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_sizes,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Conv3DBackpropInput V2

 Conv3DBackpropInputV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_sizes,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv3DBackpropInputV2::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

گشاد شدن

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)