از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage

#include <image_ops.h>

شیب crop_and_resize و عملکرد تنتور تصویر ورودی را محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • grads: یک تانسور 4 بعدی از شکل [num_boxes, crop_height, crop_width, depth] .
 • جعبه ها: یک تانسور دو بعدی از شکل [num_boxes, 4] . ردیف i تنسور مختصات یک کادر را در تصویر box_ind[i] مشخص می کند و در مختصات نرمال شده [y1, x1, y2, x2] . مقدار مختصات نرمال y در مختصات تصویر در y * (image_height - 1) ، بنابراین همانطور که فاصله [0, 1] ارتفاع تصویر نرمال شده در مختصات ارتفاع تصویر به "[0 ، تصویر_ارتفاع - 1] ترسیم می شود. ما y1> y2 را مجاز می دانیم ، در این حالت برش نمونه برداری شده یک نسخه برعکس شده از تصویر اصلی به سمت بالا است. بعد عرض نیز به طور مشابه رفتار می شود. مختصات عادی خارج از محدوده [0, 1] مجاز است ، در این حالت ما از extrapolation_value برای برون یابی مقادیر تصویر ورودی استفاده می کنیم.
 • box_ind: یک تانسور 1-D شکل [num_boxes] با مقادیر int32 در [0, batch) . مقدار box_ind[i] تصویری را که جعبه i -th به آن اشاره دارد مشخص می کند.
 • size_size: یک سنسور 1-D با مقدار [batch, image_height, image_width, depth] حاوی اندازه اصلی تصویر. image_height و image_width باید مثبت باشند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • روش: رشته ای که روش درون یابی را مشخص می کند. در حال حاضر فقط "bilinear" پشتیبانی می شود.

بازده:

 • Output : یک [batch, image_height, image_width, depth] 4-D شکل [batch, image_height, image_width, depth] .

سازندگان و ویرانگران

CropAndResizeGradImage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input image_size, DataType T)
CropAndResizeGradImage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input image_size, DataType T, const CropAndResizeGradImage::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Method (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای CropAndResizeGradImage .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

CropAndResizeGradImage

 CropAndResizeGradImage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input image_size,
 DataType T
)

CropAndResizeGradImage

 CropAndResizeGradImage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input image_size,
 DataType T,
 const CropAndResizeGradImage::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

روش

Attrs Method(
 StringPiece x
)