جریان تنسور:: عملیات:: CropAndResizeGradImage

#include <image_ops.h>

گرادیان crop_and_resize را در تانسور تصویر ورودی محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • درجه: یک تانسور 4 بعدی شکل [num_boxes, crop_height, crop_width, depth] .
 • جعبه ها: یک تانسور دو بعدی شکل [num_boxes, 4] . ردیف i امین تانسور مختصات یک کادر را در تصویر box_ind[i] مشخص می کند و در مختصات نرمال شده [y1, x1, y2, x2] مشخص می شود. مقدار مختصات نرمال شده y به مختصات تصویر در y * (image_height - 1) نگاشت می شود، به طوری که فاصله [0, 1] ارتفاع تصویر نرمال شده به `[0، ارتفاع_تصویر - 1] در مختصات ارتفاع تصویر نگاشت می شود. ما به y1 > y2 اجازه می‌دهیم، در این صورت برش نمونه‌برداری شده نسخه‌ای از تصویر اصلی است که به سمت بالا به پایین برگردانده شده است. بعد عرض به طور مشابه رفتار می شود. مختصات عادی خارج از محدوده [0, 1] مجاز هستند، در این صورت از extrapolation_value برای برون یابی مقادیر تصویر ورودی استفاده می کنیم.
 • box_ind: یک تانسور یک بعدی شکل [num_boxes] با مقادیر int32 در [0, batch) . مقدار box_ind[i] تصویری را مشخص می‌کند که کادر i امین به آن اشاره دارد.
 • image_size: یک تانسور 1 بعدی با مقدار [batch, image_height, image_width, depth] حاوی اندازه اصلی تصویر. هم image_height و image_width باید مثبت باشند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • روش: رشته ای که روش درون یابی را مشخص می کند. در حال حاضر فقط "دو خطی" پشتیبانی می شود.

برمی گرداند:

 • Output : یک تانسور 4 بعدی شکل [batch, image_height, image_width, depth] .

سازندگان و ویرانگرها

CropAndResizeGradImage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input image_size, DataType T)
CropAndResizeGradImage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input image_size, DataType T, const CropAndResizeGradImage::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Method (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: CropAndResizeGradImage:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای CropAndResizeGradImage .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

CropAndResizeGradImage

 CropAndResizeGradImage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input image_size,
 DataType T
)

CropAndResizeGradImage

 CropAndResizeGradImage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input image_size,
 DataType T,
 const CropAndResizeGradImage::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

روش

Attrs Method(
 StringPiece x
)