از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: کامسوم

#include <math_ops.h>

مجموع تجمعی کشش x در امتداد axis .

خلاصه

به طور پیش فرض ، این عملیات یک جمع جمع را انجام می دهد ، به این معنی که اولین عنصر ورودی با اولین عنصر خروجی یکسان است:

tf.cumsum([a, b, c]) # => [a, a + b, a + b + c]

با تنظیم kwarg exclusive روی True ، به جای آن یک جمع تجمعی انجام می شود:

tf.cumsum([a, b, c], exclusive=True) # => [0, a, a + b]

با تنظیم kwarg reverse روی True ، جمع در جهت مخالف انجام می شود:

tf.cumsum([a, b, c], reverse=True) # => [a + b + c, b + c, c]

این کارایی بیشتری نسبت به استفاده از گزینه های جداگانه tf.reverse .

کوارگهای reverse و exclusive نیز می توانند ترکیب شوند:

tf.cumsum([a, b, c], exclusive=True, reverse=True) # => [b + c, c, 0]

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • x: یک Tensor . : باید یکی از انواع زیر باشد float32 ، float64 ، int64 ، int32 ، uint8 ، uint16 ، int16 ، int8 ، complex64 ، complex128 ، qint8 ، quint8 ، qint32 ، half .
 • axis: Tensor از نوع int32 (پیش فرض: 0). باید در محدوده [-rank(x), rank(x)) باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • انحصاری: اگر True ، جمع انحصاری را انجام دهید.
 • معکوس: bool (پیش فرض: غلط).

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Cumsum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis)
Cumsum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis, const Cumsum::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Exclusive (bool x)
Reverse (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Cumsum :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برایCumsum .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

کارکردهای عمومی

کامسوم

 Cumsum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis
)

کامسوم

 Cumsum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Cumsum::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

انحصاری

Attrs Exclusive(
 bool x
)

معکوس

Attrs Reverse(
 bool x
)