از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: DataFormatVecPermute

#include <nn_ops.h>

بردار / تانسور جایگزین را در قالب داده مقصد داده شده برمی گرداند.

خلاصه

یکی در قالب داده منبع.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • x: بردار اندازه 4 یا تنسور شکل (4 ، 2) در قالب داده منبع.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • src_format: قالب داده منبع.
 • dst_format: قالب داده مقصد.

بازده:

 • Output : بردار اندازه 4 یا تنسور شکل (4 ، 2) در قالب داده مقصد.

سازندگان و ویرانگران

DataFormatVecPermute (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)
DataFormatVecPermute (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, const DataFormatVecPermute::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DstFormat (StringPiece x)
SrcFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: DataFormatVecPermute :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DataFormatVecPermute .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بله

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

DataFormatVecPermute

 DataFormatVecPermute(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x
)

DataFormatVecPermute

 DataFormatVecPermute(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 const DataFormatVecPermute::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

DstFormat

Attrs DstFormat(
 StringPiece x
)

SrcFormat

Attrs SrcFormat(
 StringPiece x
)