جریان تنسور:: عملیات:: DebugGradientIdentity

#include <array_ops.h>

قابلیت شناسایی برای اشکال زدایی گرادیان.

خلاصه

این عملیات در پایتون از دید عمومی پنهان است. توسط TensorFlow Debugger برای ثبت تانسورهای گرادیان برای اشکال زدایی گرادیان استفاده می شود. این عملیات بر روی تانسورهای غیر مرجع عمل می کند.

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

DebugGradientIdentity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

DebugGradientIdentity

 DebugGradientIdentity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const