از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: DebugGradientRefIdentity

#include <array_ops.h>

شناسه برای اشکال زدایی شیب دار

خلاصه

این عملیات در پایتون برای عموم پنهان است. این توسط TensorFlow Debugger برای ثبت حسگرهای شیب دار برای اشکال زدایی شیب استفاده می شود. این op با سنسورهای نوع مرجع کار می کند.

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

DebugGradientRefIdentity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

DebugGradientRefIdentity

 DebugGradientRefIdentity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const