جریان تنسور:: عملیات:: DecodeAndCropJpeg

#include <image_ops.h>

رمزگشایی و برش یک تصویر با کد JPEG به تانسور uint8.

خلاصه

channels attr تعداد کانال های رنگی مورد نظر را برای تصویر رمزگشایی شده نشان می دهد.

مقادیر پذیرفته شده عبارتند از:

 • 0: از تعداد کانال های موجود در تصویر با کد JPEG استفاده کنید.
 • 1: خروجی یک تصویر خاکستری.
 • 3: خروجی یک تصویر RGB.

در صورت نیاز، تصویر کدگذاری شده با JPEG برای مطابقت با تعداد کانال های رنگی درخواستی تبدیل می شود.

ratio attr اجازه می دهد تا تصویر را با یک ضریب صحیح در طول رمزگشایی کاهش دهید. مقادیر مجاز عبارتند از: 1، 2، 4، و 8. این بسیار سریعتر از کاهش مقیاس تصویر در آینده است.

این معادل ترکیبی از رمزگشایی و برش است، اما با رمزگشایی جزئی تصویر jpeg بسیار سریعتر است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مطالب: 0-D. تصویر با کد JPEG.
 • crop_window: 1-D. پنجره برش: [crop_y، crop_x، crop_height، crop_width].

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • کانال ها: تعداد کانال های رنگی برای تصویر رمزگشایی شده.
 • ratio: نسبت کاهش مقیاس.
 • fancy_upscaling: اگر درست است، از یک ارتقاء آهسته‌تر اما زیباتر سطوح کروما استفاده کنید (فقط yuv420/422).
 • try_recover_truncated: اگر درست است سعی کنید یک تصویر را از ورودی کوتاه شده بازیابی کنید.
 • پذیرش_کسری: حداقل کسری خطوط مورد نیاز قبل از پذیرفته شدن ورودی کوتاه شده.
 • dct_method: رشته ای که راهنمایی در مورد الگوریتم مورد استفاده برای رفع فشرده سازی را مشخص می کند. به طور پیش‌فرض روی "" قرار می‌گیرد که به یک پیش‌فرض خاص سیستم نگاشت می‌شود. مقادیر معتبر در حال حاضر ["INTEGER_FAST"، "INTEGER_ACCURATE"] هستند. راهنمایی ممکن است نادیده گرفته شود (به عنوان مثال، کتابخانه داخلی jpeg به نسخه ای تغییر می کند که آن گزینه خاص را ندارد.)

برمی‌گرداند:

 • Output : 3 بعدی با شکل [height, width, channels] ..

سازندگان و تخریب کنندگان

DecodeAndCropJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, :: tensorflow::Input crop_window)
DecodeAndCropJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, :: tensorflow::Input crop_window, const DecodeAndCropJpeg::Attrs & attrs)

صفات عمومی

image
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

AcceptableFraction (float x)
Channels (int64 x)
DctMethod (StringPiece x)
FancyUpscaling (bool x)
Ratio (int64 x)
TryRecoverTruncated (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: DecodeAndCropJpeg:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DecodeAndCropJpeg .

صفات عمومی

تصویر

::tensorflow::Output image

عمل

Operation operation

توابع عمومی

DecodeAndCropJpeg

 DecodeAndCropJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 ::tensorflow::Input crop_window
)

DecodeAndCropJpeg

 DecodeAndCropJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 ::tensorflow::Input crop_window,
 const DecodeAndCropJpeg::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

کسر قابل قبول

Attrs AcceptableFraction(
 float x
)

کانال ها

Attrs Channels(
 int64 x
)

روش Dct

Attrs DctMethod(
 StringPiece x
)

FancyUpscaling

Attrs FancyUpscaling(
 bool x
)

نسبت

Attrs Ratio(
 int64 x
)

TryRecoverTruncated را امتحان کنید

Attrs TryRecoverTruncated(
 bool x
)