جریان تنسور:: عملیات:: DecodeBase64

#include <string_ops.h>

رشته های کدگذاری شده مبتنی بر وب ایمن را رمزگشایی کنید.

خلاصه

ورودی ممکن است دارای بالشتک در پایان باشد یا نداشته باشد. برای padding به EncodeBase64 مراجعه کنید. Web-safe به این معنی است که ورودی باید به جای + و / از - و _ استفاده کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: رشته های Base64 برای رمزگشایی.

برمی گرداند:

  • Output : رشته های رمزگشایی شده

سازندگان و ویرانگرها

DecodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

DecodeBase64

 DecodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const