از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: 64. رمزگشایی

#include <string_ops.h>

رشته های رمزگذاری شده مبتنی بر وب را با رمزگذاری رمزگذاری کنید.

خلاصه

ورودی ممکن است در پایان بالشتک داشته باشد یا نداشته باشد. برای پر کردن به EncodeBase64 مراجعه کنید. وب ایمن به این معنی است که ورودی باید از - و _ به جای + و / استفاده کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ورودی: رشته های Base64 برای رمزگشایی.

بازده:

  • Output : رشته های رمزگشایی شده.

سازندگان و ویرانگران

DecodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

64. رمزگشایی

 DecodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const