جریان تنسور:: عملیات:: EncodeBase64

#include <string_ops.h>

رشته ها را در قالب وب ایمن base64 رمزگذاری کنید.

خلاصه

برای اطلاعات بیشتر در مورد قالب base64 به مقاله زیر مراجعه کنید: en.wikipedia.org/wiki/Base64. رشته های Base64 ممکن است دارای padding با '=' در انتهای آن باشند به طوری که طول آن کدگذاری شده مضرب 4 باشد. به بخش Padding پیوند بالا مراجعه کنید.

Web-safe به این معنی است که رمزگذار از - و _ به جای + و / استفاده می کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: رشته هایی که باید کدگذاری شوند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • pad: مشخص کنید که آیا بالشتک در انتها اعمال می شود.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

EncodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
EncodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const EncodeBase64::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Pad (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: EncodeBase64:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای EncodeBase64 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

EncodeBase64

 EncodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

EncodeBase64

 EncodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const EncodeBase64::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

پد

Attrs Pad(
  bool x
)