از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: 64

#include <string_ops.h>

رشته ها را به فرمت base64 امن در وب رمزگذاری کنید.

خلاصه

برای اطلاعات بیشتر در مورد فرمت base64 به مقاله زیر مراجعه کنید: en.wikipedia.org/wiki/Base64. رشته های Base64 ممکن است در انتها دارای '=' باشد تا کدگذاری شده دارای طول چند برابر 4 باشد. به بخش Padding از لینک بالا مراجعه کنید.

وب ایمن به این معنی است که رمزگذار از - و _ به جای + و / استفاده می کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ورودی: رشته هایی که رمزگذاری می شوند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • pad: بسته به اینکه آیا لبه ها در انتها اعمال می شود یا خیر.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

EncodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
EncodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const EncodeBase64::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Pad (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: EncodeBase64 :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای EncodeBase64 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

64

 EncodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

64

 EncodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const EncodeBase64::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

پد

Attrs Pad(
  bool x
)