جریان تنسور:: عملیات:: رمزگشایی Jpeg

#include <image_ops.h>

یک تصویر کد شده با JPEG را به یک تانسور uint8 رمزگشایی کنید.

خلاصه

channels attr تعداد کانال های رنگی مورد نظر را برای تصویر رمزگشایی شده نشان می دهد.

مقادیر پذیرفته شده عبارتند از:

 • 0: از تعداد کانال های موجود در تصویر با کد JPEG استفاده کنید.
 • 1: خروجی یک تصویر در مقیاس خاکستری.
 • 3: خروجی یک تصویر RGB.

در صورت نیاز، تصویر کدگذاری شده با JPEG برای مطابقت با تعداد کانال های رنگی درخواستی تبدیل می شود.

ratio attr اجازه می دهد تا تصویر را با یک ضریب صحیح در طول رمزگشایی کاهش دهید. مقادیر مجاز عبارتند از: 1، 2، 4، و 8. این بسیار سریعتر از کاهش مقیاس تصویر در آینده است.

این عملیات همچنین از رمزگشایی PNG و GIF های غیر متحرک پشتیبانی می کند زیرا رابط کاربری یکسان است، اگرچه استفاده از tf.image.decode_image تمیزتر است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مطالب: 0-D. تصویر کدگذاری شده با JPEG

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • کانال ها: تعداد کانال های رنگی برای تصویر رمزگشایی شده.
 • ratio: نسبت کاهش مقیاس.
 • fancy_upscaling: اگر درست است، از یک ارتقاء آهسته‌تر اما زیباتر سطوح کروما استفاده کنید (فقط yuv420/422).
 • try_recover_truncated: اگر درست است سعی کنید یک تصویر را از ورودی کوتاه شده بازیابی کنید.
 • پذیرش_کسری: حداقل کسری خطوط مورد نیاز قبل از پذیرفته شدن ورودی کوتاه شده.
 • dct_method: رشته ای که راهنمایی در مورد الگوریتم مورد استفاده برای رفع فشرده سازی را مشخص می کند. به طور پیش‌فرض روی "" قرار می‌گیرد که به یک پیش‌فرض خاص سیستم نگاشت می‌شود. مقادیر معتبر در حال حاضر ["INTEGER_FAST"، "INTEGER_ACCURATE"] هستند. راهنمایی ممکن است نادیده گرفته شود (به عنوان مثال، کتابخانه داخلی jpeg به نسخه ای تغییر می کند که آن گزینه خاص را ندارد.)

برمی گرداند:

 • Output : 3 بعدی با شکل [height, width, channels] ..

سازندگان و ویرانگرها

DecodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
DecodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const DecodeJpeg::Attrs & attrs)

صفات عمومی

image
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

AcceptableFraction (float x)
Channels (int64 x)
DctMethod (StringPiece x)
FancyUpscaling (bool x)
Ratio (int64 x)
TryRecoverTruncated (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: DecodeJpeg:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DecodeJpeg .

صفات عمومی

تصویر

::tensorflow::Output image

عمل

Operation operation

توابع عمومی

رمزگشایی Jpeg

 DecodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents
)

رمزگشایی Jpeg

 DecodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 const DecodeJpeg::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

کسر قابل قبول

Attrs AcceptableFraction(
 float x
)

کانال ها

Attrs Channels(
 int64 x
)

روش Dct

Attrs DctMethod(
 StringPiece x
)

FancyUpscaling

Attrs FancyUpscaling(
 bool x
)

نسبت

Attrs Ratio(
 int64 x
)

TryRecoverTruncated را امتحان کنید

Attrs TryRecoverTruncated(
 bool x
)