جریان تنسور:: عملیات:: DecodePaddedRaw

#include <parsing_ops.h>

بایت های یک رشته را مجدداً به عنوان بردار اعداد تفسیر کنید.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • input_bytes: تانسور رشته ای که باید رمزگشایی شود.
 • fixed_length: طول بر حسب بایت برای هر عنصر خروجی رمزگشایی شده. باید مضربی از اندازه نوع خروجی باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • little_endian: اینکه آیا input_bytes ورودی به ترتیب کمی اند. برای مقادیر out_type که در یک بایت ذخیره می شوند، مانند uint8 نادیده گرفته می شود

برمی‌گرداند:

 • Output : یک تانسور با یک بعد بیشتر از bytes ورودی . بعد اضافه شده دارای اندازه ای برابر با طول عناصر bytes تقسیم بر تعداد بایت هایی برای نشان دادن out_type خواهد بود.

سازندگان و تخریب کنندگان

DecodePaddedRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_bytes, :: tensorflow::Input fixed_length, DataType out_type)
DecodePaddedRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_bytes, :: tensorflow::Input fixed_length, DataType out_type, const DecodePaddedRaw::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

LittleEndian (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: DecodePaddedRaw:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DecodePaddedRaw .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

DecodePaddedRaw

 DecodePaddedRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_bytes,
 ::tensorflow::Input fixed_length,
 DataType out_type
)

DecodePaddedRaw

 DecodePaddedRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_bytes,
 ::tensorflow::Input fixed_length,
 DataType out_type,
 const DecodePaddedRaw::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

لیتل اندیان

Attrs LittleEndian(
 bool x
)