جریان تنسور:: عملیات:: رمزگشایی Png

#include <image_ops.h>

یک تصویر رمزگذاری شده با PNG را به تانسور uint8 یا uint16 رمزگشایی کنید.

خلاصه

channels attr تعداد کانال های رنگی مورد نظر را برای تصویر رمزگشایی شده نشان می دهد.

مقادیر پذیرفته شده عبارتند از:

 • 0: از تعداد کانال های موجود در تصویر کدگذاری شده با PNG استفاده کنید.
 • 1: خروجی یک تصویر در مقیاس خاکستری.
 • 3: خروجی یک تصویر RGB.
 • 4: خروجی تصویر RGBA.

در صورت نیاز، تصویر کدگذاری شده با PNG تغییر شکل می دهد تا با تعداد کانال های رنگی درخواستی مطابقت داشته باشد.

این عملیات همچنین از رمزگشایی JPEG و GIF های غیر متحرک پشتیبانی می کند زیرا رابط کاربری یکسان است، اگرچه استفاده از tf.image.decode_image تمیزتر است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مطالب: 0-D. تصویر کدگذاری شده با PNG

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • کانال ها: تعداد کانال های رنگی برای تصویر رمزگشایی شده.

برمی گرداند:

 • Output : سه بعدی با شکل [height, width, channels] .

سازندگان و ویرانگرها

DecodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
DecodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const DecodePng::Attrs & attrs)

صفات عمومی

image
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Channels (int64 x)
Dtype (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: DecodePng:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DecodePng .

صفات عمومی

تصویر

::tensorflow::Output image

عمل

Operation operation

توابع عمومی

رمزگشایی Png

 DecodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents
)

رمزگشایی Png

 DecodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 const DecodePng::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

کانال ها

Attrs Channels(
 int64 x
)

نوع D

Attrs Dtype(
 DataType x
)