جریان تنسور:: عملیات:: DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter

#include <nn_ops.h>

شیب پیچش عمقی را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: 4 بعدی با شکل بر اساس data_format . برای مثال، اگر data_format 'NHWC' باشد، input یک تانسور 4 بعدی [batch, in_height, in_width, in_channels] است.
 • filter_sizes: یک بردار عدد صحیح که شکل تانسور filter را نشان می‌دهد، که در آن filter یک تانسور 4 بعدی [filter_height, filter_width, in_channels, depthwise_multiplier] است.
 • out_backprop: 4-D با شکل بر اساس data_format . به عنوان مثال، اگر data_format 'NHWC' باشد، شکل out_backprop [batch, out_height, out_width, out_channels] است. گرادیان ها خروجی کانولوشن را تشکیل می دهند.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد از ورودی کانولوشن.
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با فرمت پیش فرض "NHWC"، داده ها به ترتیب زیر ذخیره می شوند: [دسته، ارتفاع، عرض، کانال]. از طرف دیگر، قالب می تواند "NCHW" باشد، ترتیب ذخیره سازی داده ها: [دسته، کانال، ارتفاع، عرض].
 • اتساع: تانسور 1 بعدی به طول 4. ضریب اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد، سلول های k-1 پرش شده وجود خواهد داشت. ترتیب ابعاد با مقدار data_format تعیین می شود، برای جزئیات بیشتر به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته ای و عمقی باید 1 باشد.

برمی گرداند:

 • Output : 4 بعدی با شکل [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] . گرادیان ورودی filter پیچیدگی.

سازندگان و ویرانگرها

DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter_sizes, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter_sizes, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter:: Attrs

تنظیم‌کننده ویژگی اختیاری برای DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter

 DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter_sizes,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter

 DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter_sizes,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

اتساع ها

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)