از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: DeserializeSparse

#include <sparse_ops.h>

از اشیا SparseTensor استفاده کنید.

خلاصه

ورودی serialized_sparse باید دارای شکل [?, ?, ..., ?, 3] که در آخرین بعد اشیا SparseTensor سریال سازی شده و سایر ابعاد N (N> = 0) مربوط به یک دسته باشد. SparseTensor اشیا SparseTensor اصلی SparseTensor باید همه مطابقت داشته باشند. هنگامی که SparseTensor نهایی ایجاد می شود ، رتبه آن رتبه اشیا SparseTensor ورودی به علاوه N است. سنسورهای پراکنده در ابعاد جدید ، یکی برای هر دسته ، بهم پیوسته اند.

مقادیر شکل جسم SparseTensor برای ابعاد اصلی حداکثر مقادیر شکل اشیا SparseTensor برای ابعاد مربوطه است. ابعاد جدید با اندازه دسته مطابقت دارد.

شاخص های اشیا SparseTensor ورودی بر اساس ترتیب فرهنگ لغوی استاندارد فرض می شوند. اگر اینگونه نیست ، پس از این مرحله SparseReorder اجرا SparseReorder تا ترتیب شاخص را بازیابی کنید.

به عنوان مثال ، اگر ورودی سریال یک ماتریس [2 x 3] باشد که نمایانگر دو شی SparseTensor اصلی است:

index = [ 0]
    [10]
    [20]
values = [1, 2, 3]
shape = [50]

و

index = [ 2]
    [10]
values = [4, 5]
shape = [30]

سپس SparseTensor نهایی مورد SparseTensor :

index = [0 0]
    [0 10]
    [0 20]
    [1 2]
    [1 10]
values = [1, 2, 3, 4, 5]
shape = [2 50]
خواهد بود

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • serialized_sparse: اشیا SparseTensor سریال سازی شده. بعد آخر باید 3 ستون داشته باشد.
 • dtype ها: dtype از مرتب SparseTensor اشیاء.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

DeserializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized_sparse, DataType dtype)

صفات عمومی

operation
sparse_indices
sparse_shape
sparse_values

صفات عمومی

عمل

Operation operation

اندک_پراکنده

::tensorflow::Output sparse_indices

sparse_shape

::tensorflow::Output sparse_shape

ارزش های کم

::tensorflow::Output sparse_values

کارکردهای عمومی

DeserializeSparse

 DeserializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized_sparse,
 DataType dtype
)