เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: DrawBoundingBoxes

#include <image_ops.h>

วาดกรอบขอบบนภาพชุดหนึ่ง

สรุป

ส่งออกสำเนาของ images แต่วาดที่ด้านบนของพิกเซลเป็นศูนย์หรือมากกว่ากล่องขอบเขตที่ระบุโดยตำแหน่งใน boxes พิกัดของกล่องขอบเขตแต่ละ boxes ถูกเข้ารหัสเป็น [y_min, x_min, y_max, x_max] พิกัดของกรอบล้อมรอบจะลอยอยู่ใน [0.0, 1.0] สัมพันธ์กับความกว้างและความสูงของรูปภาพต้นแบบ

ตัวอย่างเช่นหากรูปภาพมีขนาด 100 x 200 พิกเซล (สูง x กว้าง) และกรอบขอบคือ [0.1, 0.2, 0.5, 0.9] พิกัดด้านซ้ายบนและด้านล่างขวาของกล่องขอบเขตจะเป็น (40, 10) ถึง (180, 50) (ในพิกัด (x, y))

บางส่วนของกรอบขอบอาจหลุดออกไปนอกภาพ

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ภาพ: 4 มิติที่มีรูปร่าง [batch, height, width, depth] ชุดภาพ
  • กล่อง: 3-D ที่มีรูปร่าง [batch, num_bounding_boxes, 4] ที่มีกรอบล้อมรอบ

ผลตอบแทน:

  • Output : 4-D ที่มีรูปร่างเหมือน images ชุดของภาพที่ป้อนพร้อมกล่องล้อมรอบที่วาดบนภาพ

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

DrawBoundingBoxes (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input boxes)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

DrawBoundingBoxes

 DrawBoundingBoxes(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input boxes
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const