جریان تنسور:: عملیات:: Dynamic Partition

#include <data_flow_ops.h>

data با استفاده از شاخص های partitions به تانسورهای num_partitions تقسیم می کند.

خلاصه

برای هر js ایندکس با اندازه partitions.ndim ، data[js, ...] بخشی از outputs[partitions[js]] می‌شوند. برش‌های دارای partitions[js] = i به ترتیب واژگانی js در outputs[i] قرار می‌گیرند و بعد اول outputs[i] تعداد ورودی‌های partitions برابر با i است. به تفصیل،

  outputs[i].shape = [sum(partitions == i)] + data.shape[partitions.ndim:]

  outputs[i] = pack([data[js, ...] for js if partitions[js] == i])

data.shape باید با partitions.shape شروع شود.

مثلا:

  # Scalar partitions.
  partitions = 1
  num_partitions = 2
  data = [10, 20]
  outputs[0] = [] # Empty with shape [0, 2]
  outputs[1] = [[10, 20]]

  # Vector partitions.
  partitions = [0, 0, 1, 1, 0]
  num_partitions = 2
  data = [10, 20, 30, 40, 50]
  outputs[0] = [10, 20, 50]
  outputs[1] = [30, 40]

برای مثال در مورد نحوه ادغام پارتیشن ها به dynamic_stitch مراجعه کنید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • پارتیشن: هر شکل شاخص ها در محدوده [0, num_partitions) .
 • num_partitions: تعداد پارتیشن هایی که باید خروجی بگیرند.

برمی گرداند:

 • OutputList : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

DynamicPartition (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input partitions, int64 num_partitions)

صفات عمومی

operation
outputs

توابع عمومی

operator[] (size_t index) const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی ها

::tensorflow::OutputList outputs

توابع عمومی

Dynamic Partition

 DynamicPartition(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input partitions,
 int64 num_partitions
)

اپراتور[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const