جریان تنسور:: عملیات:: خالی

#include <array_ops.h>

با شکل داده شده یک تانسور ایجاد می کند.

خلاصه

این عملیات یک تانسور shape و dtype ایجاد می کند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شکل: 1-D. شکل تانسور خروجی را نشان می دهد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • init: اگر True باشد، تانسور برگشتی را با مقدار پیش فرض dtype مقداردهی اولیه کنید. در غیر این صورت، پیاده سازی برای مقداردهی اولیه محتوای تانسور آزاد است.

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

Empty (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
Empty (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const Empty::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Init (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Empty:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Empty .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

خالی

 Empty(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

خالی

 Empty(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const Empty::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

شروع کنید

Attrs Init(
 bool x
)