جریان تنسور:: عملیات:: Edit Distance

#include <array_ops.h>

فاصله ویرایش لوونشتاین (احتمالاً نرمال شده) را محاسبه می کند.

خلاصه

ورودی‌ها دنباله‌هایی با طول متغیر هستند که توسط SparseTensors (شاخص‌های_فرضی، مقادیر_فرضیه، شکل_فرضیه) و (شاخص_حقیقت، ارزش_صادق، شکل_حقیقت) ارائه می‌شوند.

ورودی ها عبارتند از:

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • hypothesis_indices: شاخص های فهرست فرضیه SparseTensor. این یک ماتریس N x R int64 است.
 • hypothesis_values: مقادیر فهرست فرضیه SparseTensor. این بردار طول N است.
 • hypothesis_shape: شکل لیست فرضیه SparseTensor. این یک بردار با طول R است.
 • true_indices: شاخص های لیست حقیقت SparseTensor. این یک ماتریس M x R int64 است.
 • true_values: مقادیر لیست حقیقت SparseTensor. این بردار طول M است.
 • true_shape: شاخص های صدق، بردار.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • normalize: boolean (اگر درست باشد، فواصل ویرایش با طول حقیقت عادی می شوند).

خروجی این است:

برمی گرداند:

 • Output : یک تانسور شناور متراکم با رتبه R - 1.

برای ورودی مثال:

// hypothesis represents a 2x1 matrix with variable-length values:
//  (0,0) = ["a"]
//  (1,0) = ["b"]
hypothesis_indices = [[0, 0, 0],
           [1, 0, 0]]
hypothesis_values = ["a", "b"]
hypothesis_shape = [2, 1, 1]

// truth represents a 2x2 matrix with variable-length values:
//  (0,0) = []
//  (0,1) = ["a"]
//  (1,0) = ["b", "c"]
//  (1,1) = ["a"]
truth_indices = [[0, 1, 0],
         [1, 0, 0],
         [1, 0, 1],
         [1, 1, 0]]
truth_values = ["a", "b", "c", "a"]
truth_shape = [2, 2, 2]
normalize = true

خروجی این خواهد بود:

// output is a 2x2 matrix with edit distances normalized by truth lengths.
output = [[inf, 1.0], // (0,0): no truth, (0,1): no hypothesis
     [0.5, 1.0]] // (1,0): addition, (1,1): no hypothesis 

سازندگان و ویرانگرها

EditDistance (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input hypothesis_indices, :: tensorflow::Input hypothesis_values, :: tensorflow::Input hypothesis_shape, :: tensorflow::Input truth_indices, :: tensorflow::Input truth_values, :: tensorflow::Input truth_shape)
EditDistance (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input hypothesis_indices, :: tensorflow::Input hypothesis_values, :: tensorflow::Input hypothesis_shape, :: tensorflow::Input truth_indices, :: tensorflow::Input truth_values, :: tensorflow::Input truth_shape, const EditDistance::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Normalize (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: EditDistance:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای EditDistance .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

Edit Distance

 EditDistance(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input hypothesis_indices,
 ::tensorflow::Input hypothesis_values,
 ::tensorflow::Input hypothesis_shape,
 ::tensorflow::Input truth_indices,
 ::tensorflow::Input truth_values,
 ::tensorflow::Input truth_shape
)

Edit Distance

 EditDistance(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input hypothesis_indices,
 ::tensorflow::Input hypothesis_values,
 ::tensorflow::Input hypothesis_shape,
 ::tensorflow::Input truth_indices,
 ::tensorflow::Input truth_values,
 ::tensorflow::Input truth_shape,
 const EditDistance::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

عادی کردن

Attrs Normalize(
 bool x
)