جریان تنسور:: عملیات:: EncodeJpeg

#include <image_ops.h>

JPEG یک تصویر را رمزگذاری کنید.

خلاصه

image یک تانسور 3 بعدی uint8 شکل [height, width, channels] است.

format attr می تواند برای نادیده گرفتن فرمت رنگی خروجی کدگذاری شده استفاده شود. ارزش ها می توانند:

 • `'' : Use a default format based on the number of channels in the image. * مقیاس خاکستری : Output a grayscale JPEG image. The dimension of : Output a grayscale JPEG image. The تصویر must be 1. * rgb : Output an RGB JPEG image. The dimension of : Output an RGB JPEG image. The تصویر` باید 3 باشد.

اگر format مشخص نشده باشد یا رشته خالی باشد، یک قالب پیش فرض بر اساس تعداد کانال های image انتخاب می شود:

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • تصویر: سه بعدی با شکل [height, width, channels] .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • فرمت: فرمت تصویر در هر پیکسل.
 • کیفیت: کیفیت فشرده سازی از 0 تا 100 (بالاتر بهتر و کندتر است).
 • پیشرونده: اگر درست است، یک JPEG ایجاد کنید که به تدریج بارگذاری شود (درشت تا ریز).
 • optimize_size: اگر درست است، CPU/RAM را صرف کاهش اندازه بدون تغییر کیفیت کنید.
 • chroma_downsampling: http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling را ببینید.
 • density_unit: واحدی که برای تعیین x_density و y_density استفاده می شود: پیکسل در هر اینچ ( 'in' ) یا سانتی متر ( 'cm' ).
 • x_density: پیکسل های افقی در واحد چگالی.
 • y_density: پیکسل های عمودی در واحد چگالی.
 • xmp_metadata: اگر خالی نیست، این فراداده XMP را در هدر تصویر جاسازی کنید.

برمی گرداند:

 • Output : 0-D تصویر با کد JPEG

سازندگان و ویرانگرها

EncodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image)
EncodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image, const EncodeJpeg::Attrs & attrs)

صفات عمومی

contents
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

ChromaDownsampling (bool x)
DensityUnit (StringPiece x)
Format (StringPiece x)
OptimizeSize (bool x)
Progressive (bool x)
Quality (int64 x)
XDensity (int64 x)
XmpMetadata (StringPiece x)
YDensity (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: EncodeJpeg:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای EncodeJpeg .

صفات عمومی

فهرست

::tensorflow::Output contents

عمل

Operation operation

توابع عمومی

EncodeJpeg

 EncodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image
)

EncodeJpeg

 EncodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image,
 const EncodeJpeg::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ChromaDownsampling

Attrs ChromaDownsampling(
 bool x
)

واحد چگالی

Attrs DensityUnit(
 StringPiece x
)

قالب

Attrs Format(
 StringPiece x
)

OptimizeSize

Attrs OptimizeSize(
 bool x
)

ترقی خواه

Attrs Progressive(
 bool x
)

کیفیت

Attrs Quality(
 int64 x
)

XDensity

Attrs XDensity(
 int64 x
)

XmpMetadata

Attrs XmpMetadata(
 StringPiece x
)

YDensity

Attrs YDensity(
 int64 x
)